1. ประเทศไทย
 2. ข้อมูลทางกฎหมาย

3เอ็ม ประเทศไทย

ข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญ

 

 • กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานให้ละเอียดก่อนที่ท่านจะเริ่มใช้งานเว็บไซต์นี้ 3เอ็ม ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ทุกประการเมื่อท่านได้เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านควรออกจากเว็บไซต์นี้ทันที และยุติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศใด ๆ ที่ท่านนำมาจากเว็บไซต์นี้

 • เงื่อนไขและประกาศอื่น ๆ

  ธุรกรรมทางธุรกิจหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่ดำเนินการโดย 3เอ็ม ผ่านทางเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะระบุไว้ในกระดานข่าวสาร พื้นที่พูดคุย และ/หรือข้อความหรือช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์อื่นนี้ ข้อมูลทางกฎหมายใดๆ บนเว็บไซต์นี้ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยมีเจตนาที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ระหว่างท่านกับ 3เอ็ม ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

  แม้ว่าเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้โดยทั่วไปกับเว็บไซต์ 3m.com ทั้งหมด แต่เว็บไซต์นี้อาจจะระบุถึงนโยบายการแสดงความเป็นเจ้าของและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ ที่ใช้บังคับกับข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์นี้ ซึ่งท่านจะต้องพึงสังเกตและปฏิบัติตามด้วย ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้เข้าชมในบางประเทศ ตามที่ได้ระบุอ้างอิงไว้ในหัวเรื่องของหน้าเว็บไซต์ (เช่น "3เอ็ม สหรัฐอเมริกา" "3เอ็ม สหราชอาณาจักร" หรือ "3เอ็ม ออสเตรเลีย" เป็นต้น) โดยเงื่อนไขการใช้งานสำหรับหน้าเว็บไซต์ของแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกันออกไปและอาจจะเข้าได้ถึงจากเว็บไซต์ 3เอ็ม ในประเทศนั้นเท่านั้น 3เอ็ม อาจจะยกเลิกหรือแก้ไขสิทธิใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในหน้าข้อมูลทางกฎหมายนี้ได้ทุกเวลาด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน้านี้

 • ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น

  ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือเทคโนโลยีใด ๆ ที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้อาจจะอยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ 3เอ็ม ซึ่ง 3เอ็ม ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดๆนำไปใช้ ดาวน์โหลด และผลิตซ้ำ เครื่องหมาย 3M โลโก้ของ 3เอ็ม ชื่อแบรนด์ "Post-it" " Scotch" "Scotch-Brite" "Scotchgard" "Thinsulate" และชื่อแบรนด์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ 3เอ็ม เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นด้วยและในกรณีที่เป็นไปได้ 3เอ็ม ยอมรับในสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้น

 • ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

  การใช้ การทำซ้ำ หรือการเปิดเผย ซึ่งข้อมูลสารสนเทศใดๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่บัญญัติไว้ในกฏหมาย Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)) และกฏหมาย Federal Acquisition Regulation (FAR 52.227-19) และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นที่อาจจะมีบังคับใช้

 • การยกเว้นความรับผิด

  ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้นำเสนอตาม "สภาพที่ปรากฏ" เพื่อให้ท่านใช้เป็นข้อมูลภายในเท่านั้น โดย 3เอ็ม ไม่ได้รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว หรือการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการประกันโดยนัยในเรื่องคุณภาพ การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และการไม่ละเมิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม 3เอ็ม จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใดๆ สำหรับค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายจากการประมาท ค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ จากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการเชื่อถือข้อมูลสารสนเทศใด ๆ ที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์อื่น ๆ รวมถึงค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญหายของข้อมูล แม้ว่า 3เอ็ม จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวอย่างชัดแจ้งแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฏหมายอนุญาต

  ข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์นี้อาจจะมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือมีความผิดพลาดทางด้านการพิมพ์ และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และลบออก โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ 3เอ็ม อาจจะทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ในข้อมูลสารสนเทศนี้ได้ทุกขณะ 3เอ็ม ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ปราศจากข้อผิดพลาด หรือจะมีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 3เอ็ม ไม่รับรองว่าเว็บไซต์นี้เหมาะสมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน และเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไวรัส หนอนไวรัส หรือ 'ม้าโทรจัน' โดย 3เอ็ม จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับจากปัจจัยดังกล่าว

  นอกจากนี้ 3เอ็ม ไม่ได้รับรองประกันหรือรับรองข้อมูลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านอาจเข้าชมผ่านเว็บไซต์นี้ ลิงก์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว มีไว้เพื่อความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และท่านจะต้องไม่ถือว่า 3เอ็ม รับรองเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้นโดยนัย

 • การติดต่อ 3เอ็ม

  กรุณาอ่านนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่าน 3เอ็ม ไม่ประสงค์จะรับข้อมูลที่เป็นความลับของท่านผ่านเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ท่านจะได้ทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ 3เอ็ม ในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 3เอ็ม ถือว่าข้อมูลใด ๆ ที่ 3เอ็ม ได้รับผ่านเว็บไซต์นี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ 3เอ็มนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ เมื่อท่านได้ส่งข้อมูลใดๆ ของท่านให้แก่ 3เอ็ม ผ่านเว็บไซต์นี้หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ 3เอ็ม เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะถือว่าท่านเข้าใจและตกลงว่า 3เอ็ม อาจจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามโดยไม่มีพันธะผูกพันต่อท่าน หากท่านต้องการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ 3เอ็ม กรุณาคลิกที่ 'ติดต่อเรา'