ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
food processor lab testing for microorganisms

จุลินทรีย์ก่อโรค

  • สายพันธุ์ของ เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) เป็นหนึ่งในสี่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงในโลกนี้ตามองค์การอนามัยโลก การติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ (Campylobacter) อาจทำให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ในรายงานการพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์แต่ละครั้ง คาดได้ว่าจะมีอีกผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่ไม่ได้รายงานอีกนับ 30 ราย

  • เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform) เป็นแบคทีเรียที่ใช้เพื่อบ่งชี้ถึงความไม่สะอาดในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมานานกว่าศตวรรษ การนับจำนวนแบคทีเรียดังกล่าวจะช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อเครื่องมือ และการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม

  • เชื้อครอโนแบคเตอร์ (Cronobacter) เป็นแบคทีเรียที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานานในอาหารที่มีความชื้นต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อครอโนแบคเตอร์ (Cronobacter) ที่ถูกแยกออกจากนมผงสำหรับทารก เพราะความเสี่ยงและอันตรายจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวสำหรับทารกแรกเกิดจะพบได้ในขั้นตอนการชงนมซี่งต้องใช้นมผงและอุปกรณ์ในการเตรียมนมผงให้เป็นนมเหลว

  • เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เป็นแบคทีเรียตระกูลใหญ่ถือเป็นกลุ่มเชื้อที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร การทดสอบและนับจำนวนเชื้อดังกล่าวสามารถบ่งชี้ถึงกระบวนการแปรรูปและไม่ถูกสุขลักษณะของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต

  • การควบคุมเชื้อลิสทีเรีย (Listeria) สปีชีส์ รวมถึง เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนส (L. mono) มีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของการผลิตอาหาร แม้ว่า เชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนส จะไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อก่อโรค แต่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสียชีวิต

  • เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella) เป็นเชื้อก่อโรคที่พบการแพร่ระบาดสูง พบว่ามีรายงานการเจ็บป่วยจากเชื้อซาลโมเนลล่า มากที่สุดในปัจจุบัน โดยอาจเกิดจากการการบริโภคอาหารดิบหรืออาหารปรุงไม่สุกที่ทำมาจากสัตว์ปีก และอาหารที่มีความชื้นต่ำ