ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
Enterobacteriaceae microorganism

เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae)

 • เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมลบตระกูลใหญ่และถือเป็นกลุ่มเชื้อที่สำคัญสำหรับการตรวจสอบสุขอนามัยและการฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเชื้อนี้ ได้แก่ จุลินทรีย์หลากหลายชนิด รวมถึง โคลิฟอร์ม  (Coliform) ทั้งหมด สมาชิกในกลุ่มครอบคลุมตั้งแต่แบคทีเรีย เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella) และ อีโคไล (E. coli) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสาเหตุของโรคที่มีอาหารเป็นสื่อ ตลอดจนทำให้อาหารเน่าเสีย รวมถึงเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายชนิดที่พบได้ทั่วไปในทางเดินอาหารของคนซึ่งเป็นส่วนของจุลชีพที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร การที่เชื้อพวกนี้มีกระจายอยู่ทั่วไปทำให้มีโอกาสที่เชื้อในกลุ่มของเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เข้ามาในห่วงโซ่อาหารได้

  เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) มีคุณลักษณะเป็นแบคทีเรียแกรมลบ รูปร่างแบบท่อน ไม่สร้างเอนไซม์ออกซิเดส และมีความสามารถในการหมักกลูโคสให้เป็นกรดและ/หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ สามารถเคลื่อนที่ได้ มีความยาวประมาณ 1-5 ไมครอน

  เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) ที่ไม่ก่อโรคจัดว่าเป็น ""จุลินทรีย์บ่งชี้"" ในอุตสาหกรรมอาหาร เพราะการตรวจพบและการนับจำนวนเชื้อดังกล่าว (โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น แผ่นอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปเอนเทอร์โรแบคทีเรียซีอี 3M™ Petrifilm™ (3M™ Petrifilm™Enterobacteriaceae Count Plates)) จะสามารถระบุได้ถึงความบกพร่องของการแปรรูปและสุขลักษณะที่ไม่ดีในสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิต

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพพบว่าการทดสอบแบบเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์แทนที่จะเป็นการทดสอบสปีชีส์หรือชนิดที่เฉพาะเจาะจง จะทำให้เป้าหมายในการตรวจหาแบบมองภาพรวมได้ดีขึ้น นอกจากนี้ เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเมื่อทำการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยโดยรวมของสถานที่ เนื่องจากเชื้อจะถูกลดปริมาณลงเมื่อใช้กระบวนการฆ่าเชื้อ แต่ถ้ามีการกำจัดเชื้ออย่างไม่เพียงพอและเหมาะสม เชื้อก็จะสามารถหลงเหลืออาศัยอยู่ในซอกต่างๆ ของโรงงานแปรรูปอาหารได้


ข้อบังคับ วิธีทางวิทยาศาสตร์

 • ประเทศต่างๆ จะมีแนวทางและข้อกำหนดของกฎหมายที่แตกต่างกันไปตามระดับการยอมรับที่หลากหลายสำหรับเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) ดังนั้น ผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแผนการสุ่มตัวอย่างที่ต่างกันขึ้นกับสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง

  ในขั้นตอนการควบคุมการเกิดอันตราย เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) มีความไวต่อความร้อน ดังนั้น ส่วนมากจะใช้การพาสเจอไรซ์หรือการปรุงอาหารด้วยความร้อนเพื่อป้องกันอันตรายทางชีวภาพ เช่น เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella) ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เป็นเชื้อที่มีความไวที่จะถูกทำลายได้ด้วยการเก็บรักษาที่อุณหภูมิเย็นจัดเช่นเดียวกับเชื้อแบคทีเรียแกรมลบส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีเซลล์บางเซลล์สามารถที่จะมีชีวิตรอดในสภาวะการแช่แข็งเป็นระยะเวลานานแต่วิธีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นมาตรการควบคุมหรือเป็นขั้นตอนฆ่าเชื้อที่น่าเชื่อถือ

  หลังจากดำเนินขั้นตอนเหล่านี้แล้ว จะมีการดึงตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปทดสอบหาเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) เพื่อตรวจสอบว่าการใช้ความร้อนได้ผลหรือไม่ การพบเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) ตัวอย่างเช่น พบในนมหลังการพาสเจอไรซ์ อาจบ่งบอกถึงการพาสเจอไรซ์ที่ไม่เหมาะหรือการปนเปื้อนภายหลังการแปรรูปได้ ผลการทดสอบหาเชื้อเอนเทอโรแบคทีเรียซีอี (Enterobacteriaceae) จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตอาหารนั้นอยู่ภายใต้การควบคุม