1. ไทย
  2. การดูแลสุขภาพ
  3. 3M Healthcare Investigator Sponsored Research
การดูแลสุขภาพ

Investigator Sponsored Research

black mesh banner
Independent Research

3M is committed to the support of Investigator Sponsored Research (ISR) where a mutual interest exists, expanding the breadth of scientific and technical knowledge related to 3M’s products.

ส่งข้อเสนอของคุณ

3M Health Care Business คือผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤต ผู้ป่วยเรื้อรัง การป้องกันการติดเชื้อ การดูแลช่องปาก การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ การนำส่งเวชภัณฑ์และความปลอดภัยด้านอาหาร

3M คือผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเชื่อถือเพื่อส่งเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล

3M มุ่งมั่นส่งเสริมการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้วิจัย (ISR) เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ 3M โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้วิจัยประกอบไปด้วยการวิจัยทางคลินิกอิสระหรือโครงการวิจัยพื้นฐานที่ริเริ่มดำเนินการและจัดการโดยผู้วิจัยที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการ (เช่น ผู้วิจัยอิสระ สถาบัน กลุ่มวิจัยร่วม กลุ่มความร่วมมือใดๆ) ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมาย จริยธรรมการวิจัยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยอาจขอการสนับสนุนในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีจาก 3M ทุนวิจัยหรือทั้งสองอย่าง


ประเภทการวิจัย

3M อาจให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่สนับสนุนโดยผู้วิจัยที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จาก 3M ตามที่กฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่อนุญาต โดยการวิจัยดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

การวิจัยที่เข้าข่ายการสนับสนุนจาก 3M:
 

  • การวิจัยทางคลินิก: การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคุม (อุปกรณ์หรือยาวิจัย) โดยมีตัวอย่างศึกษาเป็นมนุษย์
  • การวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก/หรือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปรับใช้ทางคลินิก: การวิจัยที่เกิดขึ้นก่อนการใช้งานกับมนุษย์ การวิจัยเหล่านี้เป็นการวิจัยในสภาพจำลอง กับตัวอย่างทดสอบ หรือผ่านระบบคอมพิวเตอร์

การวิจัยที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุนจาก 3M:
 

  • การวิจัยด้านความปลอดภัย
  • การวิจัยที่อาจทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงหรือการบาดเจ็บโดยไม่สมควรต่ออาสาสมัคร
  • เงินให้เปล่าด้านวิชาการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)