3M™ 16399 หลอดไฟสำหรับปืนเทียบสี รุ่น 164001 ชิ้น/กล่อง

3M ID 60440096729
  • หลอดไฟอะไหล่ที่ผ่านการรับรองสำหรับ 3M™ SUN GUN™ II Light Kit
  • จำลองแสงอาทิตย์ธรรมชาติ ช่วยให้เทียบสีรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยประเมินความเสียหาย ทำให้ประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมสีได้ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ตรวจหาจุดบกพร่องก่อนการทำสีพาหนะ
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

3M™ PPS™ SUN GUN™ Color 50W Corrective Bulb คือหลอดไฟอะไหล่ที่ผ่านการรับรองโดย 3เอ็ม เพื่อใช้งานร่วมกับ 3M™ SUN GUN™ II Light Kit ที่ช่วยจำลองแสงอาทิตย์ธรรมชาติเพื่อช่วยช่างรถยนต์ในการเทียบสี การตรวจสอบความครอบคลุมของสี การเน้นบริเวณที่เสียหายของพาหนะ และการตรวจหาจุดบกพร่องทั้งก่อนและหลังทำสี

  • หลอดไฟอะไหล่ที่ผ่านการรับรองสำหรับ 3M™ SUN GUN™ II Light Kit
  • จำลองแสงอาทิตย์ธรรมชาติ ช่วยให้เทียบสีรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น
  • ช่วยประเมินความเสียหาย ทำให้ประมาณค่าใช้จ่ายในการซ่อมสีได้ดียิ่งขึ้น
  • ใช้ตรวจหาจุดบกพร่องก่อนการทำสีพาหนะ
  • ใช้ระบุความบกพร่องของคุณภาพในการทำสี
  • PN16551 เป็นหลอดไฟ 50W รุ่นใหม่
คุณลักษณะเฉพาะ
ประเภทผลิตภัณฑ์
Bulb
แบรนด์
PPS™