P95 หน้ากากกรองอนุภาค พร้อมวาล์วระบายอากาศ (8577)

3M ID 70005096105
  • ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน รวมทั้งละอองของน้ำมันต่างๆ
  • มีชั้นกรองฟิลเตอร์คาร์บอน เพื่อกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
  • พิเศษด้วยวาล์วระบายอากาศ Cool Flow ไม่ร้อน ใส่สบาย และ หายใจสะดวกยิ่งขึ้น
 เพิ่มเติม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียด

กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน รวมทั้งละอองของน้ำมันต่างๆ มีชั้นกรองฟิลเตอร์คาร์บอน เพื่อกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ พิเศษด้วยวาล์วระบายอากาศ Cool Flow ไม่ร้อน ใส่สบาย และ หายใจสะดวกยิ่งขึ้น

กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน รวมทั้งละอองของน้ำมันต่างๆ มีชั้นกรองฟิลเตอร์คาร์บอน เพื่อกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ พิเศษด้วยวาล์วระบายอากาศ Cool Flow ไม่ร้อน ใส่สบาย และ หายใจสะดวกยิ่งขึ้น

  • ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า 95% ตามมาตรฐานของสถาบันอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพ (NIOSH) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กรองฝุ่นละออง และฟูมโลหะต่างๆ ที่ 0.3 ไมครอน รวมทั้งละอองของน้ำมันต่างๆ
  • มีชั้นกรองฟิลเตอร์คาร์บอน เพื่อกันกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
  • พิเศษด้วยวาล์วระบายอากาศ Cool Flow ไม่ร้อน ใส่สบาย และ หายใจสะดวกยิ่งขึ้น
คุณลักษณะเฉพาะ
NIOSH Filter Approval Rating
P95
Valved vs. Non-Valved
Valved
การใช้งาน
Painting with latex paint, staining and for solvent odors
ประเภทผลิตภัณฑ์
Disposable Respirator