แผงโซลาร์

เอกสาร ข้อมูล และรายละเอียด สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ดูรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564
 • ในทุกๆ ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 3เอ็ม ได้ตีพิมพ์รายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความยั่งยืนในทุกแง่มุมของธุรกิจของบริษัททั่วโลก ที่จัดทำขึ้นเพื่อพนักงานของ 3เอ็ม ผู้ที่หางาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และสื่อด้านความยั่งยืน รายงานได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนและพิสูจน์ได้ถึงจุดยืนด้านพันธกิจของเราในการยกระดับชีวิตผู้คน


ส่วนต่างๆ ของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2564

 • จุดแข็งและลำดับความสำคัญที่ทำให้ 3เอ็ม แตกต่างจากผู้อื่นในตลาด


  แบบจำลองมูลค่าของ 3เอ็ม
  ดูวิธีที่เรารวมวิสัยทัศน์ ค่านิยม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกรอบการทำงานที่ยั่งยืนของ 3เอ็ม เพื่อพัฒนาความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรของเรา


  ผลกระทบความก้าวหน้า
  ดูว่ากรอบความยั่งยืนของเราจัดการกับปัญหาความท้าทายระดับโลกอย่างไรและวิธีที่เราวัดความสำเร็จ


  ชุมชน
  เรียนรู้ว่าเราลงทุนด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และเวลาเพื่อสนับสนุนชุมชน การศึกษาสะเต็ม (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร


  ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  เรียนรู้ว่า 3เอ็ม สร้างวัฒนธรรมในการสนับสนุนและยกย่องพนักงานที่มีความหลากหลายและครอบคลุมได้อย่างไร


  การยอมรับ
  ในปีพ.ศ. 2563 เป็นอีกครั้งที่ 3เอ็ม ได้รับรางวัลมากมายสำหรับความพยายามในด้านความยั่งยืน นี่คือส่วนหนึ่งของภาพความสำเร็จ

 • ความยั่งยืนถูกบ่มเพาะอยู่ในหัวใจสำคัญของ 3เอ็ม อย่างไร


  บรรษัทภิบาล
  คำอธิบายที่ชัดเจนว่าหลักธรรมาภิบาลส่งผลต่อผลประโยชน์ระยะยาวของ 3เอ็ม และความยั่งยืนอย่างไร


  ความเสี่ยงขององค์กร
  วิธีการที่ 3เอ็ม ช่วยสร้างความตระหนักรู้อย่างเหมาะสมและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น


  จรรยาบรรณองค์กร
  การกำหนดนิยามคุณค่าที่ชัดเจนที่ผสานให้พนักงานของ 3เอ็ม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจและภูมิภาค


  สิทธิมนุษยชน
  เรากำหนดแนวทางและระบุประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกที่


  ค่าตอบแทน
  แผนการทำงานที่ให้ค่าตอบแทนในตลาดที่แข่งขันได้และผลประโยชน์ที่ครอบคลุมในทุกระดับ


  โครงการพนักงาน
  ตั้งแต่การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรไปจนถึงการพัฒนาการบริหารจัดการ เราเป็นผู้ลงทุนที่ทุ่มเทให้กับทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของเรา นั่นคือบุคลากร


  การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
  ภาพรวมของแนวทางของ 3เอ็ม ในการดูแลรับผิดชอบและขั้นตอนที่เราดำเนินการในวันนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงแขกที่มาเยี่ยมชม สถานที่ และชุมชนโดยรอบของ 3เอ็ม


  วัสดุหมุนเวียน
  วิธีการที่เราออกแบบโซลูชันที่ใช้วัสดุน้อยลง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนทั่วโลก


  สภาพภูมิอากาศและพลังงาน
  วิธีการที่เราใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดการกับปัญหาความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


  ซัพพลายเออร์
  ดูว่านโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานของเราเป็นส่วนเสริมของความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนของเราได้อย่างไร

 • เราใช้จุดแข็งของเราเพื่อสร้างโซลูชันที่แตกต่างสำหรับลูกค้าและสังคมของเรา เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า


  ลูกค้าของเรา
  วิธีการที่ 3เอ็ม สร้างความยั่งยืนให้กับทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา


  การจัดการนวัตกรรม
  วิธีการที่เราใช้วัฒนธรรม เทคโนโลยี การผลิต และความสามารถระดับโลกของ 3เอ็ม เพื่อสร้างโซลูชันด้านความยั่งยืน


  ผลิตภัณฑ์ของเรา
  ดูว่าเรานำความยั่งยืนมาใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราได้อย่างไร

 • คำอธิบายเบื้องหลังมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบระดับสากลที่ใช้ในการจัดทำรายงานนี้


  รายงานทัศนวิสัยและขอบเขต
  คำอธิบายวิธีการที่เรารวบรวม ปรับเปลี่ยน (ตามความเหมาะสม) และตรวจสอบข้อมูลในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ 3เอ็ม


  ดัชนี GRI และ UNGC
  ตารางอ้างอิง Global Reporting Initiative และ United Nations Global Compact Communication on Progress


  ดัชนี SASB
  ตารางอ้างอิง Sustainability Accounting Standards Board


  แถลงการณ์รับรอง
  คำแถลงจาก APEX LLC เกี่ยวกับขอบเขตงาน วิธีการ และข้อค้นพบในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ของ 3เอ็ม


  ตารางมาตรวัด
  ข้อมูลที่ช่วยกำหนดความก้าวหน้าของเราในการพัฒนาความยั่งยืนในทุกรูปแบบทั่วโลก