ฉากการเชื่อมต่อ

เราได้ตั้งเป้าและบรรลุเป้าหมายต่างๆ มาเป็นเวลา 25 ปี

เพิ่มความมุ่งมั่นด้านพันธกิจของเรา

ที่ 3เอ็ม เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนคืออนาคตที่ระบบนิเวศสามารถเติบโตได้ ชุมชนปลอดภัยและแข็งแรง ตลอดจนโอกาสนั้นเท่าเทียมและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน เรามุ่งมั่นที่จะสังเกต เข้าใจ และแก้ปัญหา ทุกๆ วันเราช่วยแก้ไขปัญหา ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ เพื่อทำตามวิสัยทัศน์ของเราในการยกระดับคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราเป็นแนวทางที่เป็นระบบ โดยมุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมและการสร้างผลกระทบแบบองค์รวมต่อความต้องการที่ทั่วโลกมีร่วมกัน เรากำหนดเป้าหมายที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและวัดผลได้จริง ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของเรา ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ของเรากำลังเรียกร้องถึงพันธกิจที่ใหญ่กว่าและการดำเนินการที่เข้มแข็งขึ้น เราได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกลยุทธ์สำคัญระยะยาวเพื่อนำเราไปสู่พื้นที่ที่เราสามารถสร้างผลกระทบที่สำคัญได้

เมื่อเราบรรลุเป้าหมายปีพ.ศ.2568 เราจะตั้งเป้าหมายใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม


สานต่อความคืบหน้าสู่เป้าหมายสำหรับปี 2568 ของ 3เอ็ม

มาตรวัดที่แท้จริงสำหรับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนสำหรับปีพ.ศ. 2568 อยู่ที่จำนวนตัวเลข ในความเป็นจริง เราทำได้ดีในบางด้าน และต้องทำให้ดีขึ้นในด้านอื่นๆ และแม้ว่าบางเป้าหมายดูจะยิ่งใหญ่เกินไป แต่เราจะไม่ลดมาตรฐานวิสัยทัศน์ของเรา เราจะแสวงหาหนทางที่จะยกระดับมาตรฐานนั้นให้สูงขึ้น

 • เหตุการณ์สำคัญระหว่างการเดินทางของเรา

  นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2475 เป็นต้นมา เราถือเป็นบริษัทชั้นนำในการริเริ่มโครงการและนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

  ขยายเพื่อดูลำดับเหตุการณ์พันธกิจความยั่งยืนทั้งหมดของเรา

  พ.ศ. 2475: 3เอ็ม ให้ความคุ้มครองความทุพพลภาพในระยะสั้นและระยะยาว แผนบำเหน็จบำนาญ และแผนประกันการว่างงาน

  พ.ศ. 2492: เปิดตัวแผนการซื้อหุ้นของ 3เอ็ม แผนแรกสำหรับพนักงาน

  พ.ศ. 2494: ก่อตั้งแผนกความปลอดภัยและความมั่นคงของ 3เอ็ม

  พ.ศ. 2496: ก่อตั้งมูลนิธิ 3เอ็ม ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิการกุศลองค์กรแห่งแรกในอเมริกา

  พ.ศ. 2504: ก่อตั้งแผนกวิศวกรรมน้ำและสุขาภิบาล 

  พ.ศ. 2506: ก่อตั้ง 3M Carlton Society ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานด้านเทคนิคที่โดดเด่น

  พ.ศ. 2507: นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและนักฟิสิกส์ด้านสุขภาพที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการคนแรกเข้าร่วมแผนกการแพทย์ของ 3เอ็ม

  พ.ศ. 2513: เริ่มการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ พร้อมก่อตั้งองค์กรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ (EE&PC) บริการด้านสุขอนามัยอุตสาหกรรมและฟิสิกส์ด้านสุขภาพขยายไปสู่การดำเนินงานของ 3เอ็ม นอกสหรัฐอเมริกา

  พ.ศ. 2514: จัดโครงการมอบของขวัญจับคู่พนักงาน/ผู้เกษียณอายุของ 3เอ็ม เพื่อการกุศล

  พ.ศ. 2516: มีการสร้างระบบจัดการรถยนต์สำหรับพนักงานขึ้น พร้อมจัดตั้งฝ่ายจัดการพลังงาน

  พ.ศ. 2517: 3เอ็ม เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือพนักงานภายในองค์กร โดยให้การศึกษาส่วนบุคคลและบริการให้คำปรึกษาแก่พนักงานและครอบครัว

  พ.ศ. 2518: นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ 3เอ็ม ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหารของ 3เอ็ม จัดตั้งโครงการ Pollution Prevention Pays (3P) ผลงานในปีแรกได้แก่ 19 โครงการป้องกันการปล่อยมลพิษทางอากาศ 73,000 ตัน และกากตะกอน 2,800 ตัน

  พ.ศ. 2520: 3เอ็ม และหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาสนับสนุนการประชุมเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษถึง 4 ครั้ง

  พ.ศ. 2523: การนำนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพของ 3เอ็ม มาใช้เป็นครั้งแรก

  พ.ศ. 2524: เริ่มโครงการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม

  พ.ศ. 2527: World Environment Center มอบเหรียญทองประจำปีให้แก่ 3เอ็ม เป็นครั้งแรกสำหรับความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศ โดย 3เอ็ม เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการดูแลเด็กที่ป่วยแก่พนักงาน ในปีเดียวกันนั้น 3เอ็ม เริ่มดำเนินการสำรวจความคิดเห็น ให้กับพนักงานในสหรัฐฯ และการสำรวจความคิดเห็นมาตรฐานทั่วโลกทุก ๆ สองปีเพื่อวัดความคิดเห็นของพนักงาน โปรแกรม 3M Cares (Community Action Retired Employee Services) จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมอาสาสมัครเกษียณอายุภายใต้ 3เอ็ม และจับคู่กับความต้องการเฉพาะ

  พ.ศ. 2529: ก่อตั้งรางวัลอาสาสมัครชุมชน 3เอ็ม

  พ.ศ. 2530: ก่อตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3เอ็ม เปิดตัวโปรแกรมลดการปล่อยอากาศของ 3เอ็ม

  พ.ศ. 2531: นำนโยบายการเลิกใช้สารเคมีทำลายชั้นโอโซนของ 3เอ็ม มาใช้

  พ.ศ. 2532: 3เอ็ม กำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2543 และประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 3M สหพันธ์สัตว์ป่าแห่งชาติมอบรางวัลความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมแก่ 3เอ็ม

  พ.ศ. 2533: เปิดตัวกระดาษรีไซเคิล โพสต์-อิท® โน้ต 3M 16-point Safety Program ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

  พ.ศ. 2534: ได้รับรางวัล Stratospheric Ozone Protection Award จาก U.S. Environmental Protection Agency

  พ.ศ. 2536: 3เอ็ม บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 70% ทั่วโลก ได้รับรางวัล US Fish and Wildlife Services Corporate Wildlife Award

  พ.ศ. 2537: U.S. Environmental Protection Agency มอบรางวัล Achievement Award สำหรับความสำเร็จในการเข้าร่วมของ 3เอ็ม ในโครงการลดการปล่อยอากาศโดยสมัครใจ 33/50

  พ.ศ. 2538: 3เอ็ม เปิดตัวเครื่องพ่นยาแบบเติมขนาดยาที่ปราศจากสาร CFC เครื่องแรกของโลกสำหรับการรักษาโรคหอบหืด 3เอ็ม เริ่มโครงการลดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยลง 50% ใน 4 ปี นอกจากนี้ 3เอ็ม ยังได้รับรางวัล National Medal of Technology Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับความสำเร็จด้านเทคนิคในสหรัฐอเมริกา

  พ.ศ. 2539: สภาการพัฒนาที่ยั่งยืนของประธานาธิบดีคลินตันเลือกโปรแกรม 3P ของ 3เอ็ม สำหรับรางวัล President's Sustainable Development Award ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 3เอ็ม เป็นทางการ มีการพัฒนาแผนความปลอดภัยและสุขภาพระดับโลกของ 3เอ็ม

  พ.ศ. 2540: 3เอ็ม จัดทำระบบการจัดการวัฏจักรชีวิตอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ นักวิทยาศาสตร์ของ 3เอ็ม ได้รับรางวัล Heroes of Chemistry จาก American Chemical Society สำหรับการสร้าง 3M Hydrofluoroethers (HFEs) เพื่อทดแทนสาร CFC 3เอ็ม ริเริ่มโครงการ Lifescapes เพื่อช่วยให้พนักงานดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

  พ.ศ. 2541: 3เอ็ม กำหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัยและสุขภาพเพื่อลดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในที่ทำงาน 25% ต่อปีเป็นเวลาสามปี

  พ.ศ. 2542: Hamburger Umweltinstitut แห่งเยอรมนีจัดอันดับ 3เอ็ม ในด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจจากกลุ่มบริษัทที่ใช้สารเคมีรายใหญ่ที่สุด 50 แห่งทั่วโลก

  พ.ศ. 2543: ก่อตั้ง 3M GIVES (ทุนที่ริเริ่มโดยบริการอาสาสมัคร)

  พ.ศ. 2544: 3เอ็ม เปิดตัวเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับปี 2548 เพิ่มมิติด้านสิ่งแวดล้อมใน 3M Contribution Program 3เอ็ม ได้รับรางวัล National Points of Light Foundation Award for Excellence in Corporate Community Service

  พ.ศ. 2545: 3เอ็ม ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในฐานะผู้นำในหมวดสินค้าและบริการอุตสาหกรรม 3เอ็ม รวมอยู่ในดัชนี FTSE Socially Responsible Investment Index 3เอ็ม ได้รับรางวัล "Vision for America" จาก Keep America Beautiful

  พ.ศ. 2546: 3เอ็ม ได้รับรางวัล Clean Air Excellence Award ในหมวดนวัตกรรมด้านกฎระเบียบ/นโยบาย โดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา

  พ.ศ. 2547: 3เอ็ม ได้รับรางวัล Energy Star ประจำปี 2547 จากสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ สำหรับความเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงาน

  พ.ศ. 2548: 3เอ็ม ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการดูแลรักษาสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา  3เอ็ม เสร็จสิ้นโครงการเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปี 2543-2548 ซึ่งประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้ในแต่ละเป้าหมาย และเปิดตัวเป้าหมายใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรสำหรับปี 2548-2553 3เอ็ม ได้รับรางวัล 2005 Most Valuable Pollution Prevention (MVP2) Award จาก National Pollution Prevention Roundtable 3เอ็ม ได้รับเลือกจากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้ชนะรางวัล National Environmental Performance Track Outreach Award ระดับองค์กรรายแรก

  พ.ศ. 2551: 3เอ็ม ก่อตั้งแผนกพลังงานหมุนเวียน 3เอ็ม กำหนดหลักการความยั่งยืนเชิงกลยุทธ์ใหม่

  พ.ศ. 2553: ในฤดูใบไม้ร่วงปี  2553 3เอ็ม ได้ร่วมมือกับสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและสำนักงานควบคุมมลพิษแห่งรัฐมินนิโซตา (MPCA) เพื่อนำ ENERGY STAR Exhibit House ของ EPA มาจัดแสดงที่งานรัฐมินนิโซตา ลองดูวิดีโอนี้

  พ.ศ. 2554: 3เอ็ม กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนประจำปี 2558 3เอ็ม ได้รับการยอมรับเป็นปีที่แปดติดต่อกันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาและกระทรวงพลังงานของสหรัฐฯ โดยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในการรับรู้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการจัดการพลังงาน

  พ.ศ. 2556: พนักงาน 3เอ็ม ได้ทำงานจิตอาสากว่า 250,000 ชั่วโมง และ 3เอ็ม บริจาคเงินเงินสดและผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศลทั่วโลกรวมมูลค่ากว่า 61.6 ล้านเหรียญสหรัฐ

  พ.ศ. 2557: 3เอ็ม เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และสำหรับความพยายามในการอนุรักษ์พลังงานทั่วโลก 3เอ็ม ได้รับรางวัล ENERGY STAR® จากหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่ 3เอ็ม ได้รับรางวัลนี้และเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม

  พ.ศ. 2558: เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 สร้างเป้าหมาย ET' 10 ประการ

  พ.ศ. 2561: 3เอ็ม เข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์เป็นปีที่ 19 ติดต่อกัน จากความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน

  พ.ศ. 2562: 3เอ็ม ปลูกฝังความมุ่งมั่นในมูลค่าความยั่งยืนในกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

  พ.ศ. 2562: 3เอ็ม ปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ไฟฟ้าหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์