การร่วมมือของผู้คน
พันธสัญญาตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

3เอ็ม ภาคภูมิใจที่ได้ใช้หลักการในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact - UNGC) เป็นแนวคิดริเริ่มนโยบายเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่มีพันธะผูกพัน ในการกำหนดให้การปฏิบัติงานและกลยุทธ์ของตนเป็นไปตามหลักการที่ได้รับการยอมรับโดยสากล ในขอบเขตเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต 3เอ็ม ได้เป็นสมาชิกที่ลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2014


 


 

 • ข้อความพันธสัญญาของเราจากประธาน, ประธานกรรมการ และซีอีโอ

  ผมมีความยินดีที่จะยืนยันว่า 3เอ็ม สนับสนุนหลักการทั้งสิบข้อของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ในขณะที่เรามักจะดำเนินการตามค่านิยมหลักที่นำเสนอโดย UNGC เราก็มีความภาคภูมิใจที่จะปรับความยึดมั่นของเราให้สอดคล้องกับหลักการเหล่านี้อย่างเป็นทางการ ด้วยพันธสัญญาดังกล่าว เราจึงแสดงออกถึงเจตนาของเราอย่างชัดแจ้ง ถึงการนำและทำให้หลักการทั้งหมดกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรม และการปฏิบัติงานประจำวันของบริษัทของเรา เรายังแสวงหาโอกาสที่จะมีส่วนร่วมและต้องการที่จะทำงานในโครงการร่วมมือ ซึ่งจะช่วยขยับขยายการพัฒนาเป้าหมายของสหประชาชาติให้แพร่ขายออกไปทั่วโลก

  ขอแสดงความนับถือ

  อิงก้า ทูลิน
  ประธาน, ประธานกรรมการ และซีอีโอ


หลักการ

 • สิทธิมนุษยชน

  หลักการที่ 1: ธุรกิจควรส่งเสริมและเคารพต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ได้ประกาศไว้ระหว่างประเทศ และ 
  หลักการที่ 2: ต้องแน่ใจว่าธุรกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 • แรงงาน

  หลักการที่ 3: ธุรกิจควรยอมรับเสรีภาพในการชุมนุม และการตระหนักถึงสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม
  หลักการที่ 4: การกำจัดไม่ให้มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานจำต้องทำ
  หลักการที่ 5: ล้มเลิกการใช้แรงงานเด็ก
  หลักการที่ 6: การกำจัดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติตามในด้านการจ้างงานและอาชีพ

 • สิ่งแวดล้อม

  หลักการที่ 7: ธุรกิจควรสนับสนุนแนวทางเพื่อการป้องกันล่วงหน้าสำหรับความท้าทายในด้านสิ่งแวดล้อม  
  หลักการที่ 8: ใช้แนวคิดเพื่อส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ
  หลักการที่ 9: สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและแพร่กระจายของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • การต่อต้านการทุจริต

  หลักการที่ 10: ธุรกิจควรดำเนินไปเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการขู่กรรโชกและการติดสินบน


การสื่อสารถึงความคืบหน้าของ 3เอ็ม

 • ​​​​

  กิจกรรมและงานที่เกี่ยวข้องของ 3เอ็ม เพื่อนำหลักการจากข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติทั้ง 10 ข้อ มาใช้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจและการปฏิบัติงานทั่วโลกนั้นจะมีรายละเอียดอยู่ใน รายงานความยั่งยืนประจำปี ค.ศ. 2014 ของเรา ดัชนีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติที่อยู่ในรายงาน จะให้ข้อมูลอ้างอิงที่เชื่อมโยงกันของหลักการแต่ละข้อทั้ง 10 ข้อ รวมถึงความคืบหน้าของเราภายในส่วนการรายงานที่เกี่ยวข้อง