1. ประเทศไทย
 2. เกี่ยวกับ 3เอ็ม

3M Verify - รายงานการปลอมแปลง

3M Verify - Counterfeit Reporting

หากต้องการรายงานสินค้าที่อาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
Have a concern to report related to a potential counterfeit product? Fill in form below.

หากต้องการรายงานสินค้าที่อาจเป็นสินค้าลอกเลียนแบบ โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง อย่างไรก็ตาม โปรดเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดว่าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการเป็นของแท้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ 3M

หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมของตัวแทนจำหน่ายรายใดรายหนึ่ง คุณได้ขอหลักฐานที่แสดงว่าตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก 3M และแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของแท้หรือไม่ เอกสารที่อ้างถึงมีลักษณะน่าสงสัยในทางใดทางหนึ่งหรือไม่

At 3M, we are committed to doing all we can to help combat counterfeit activity. We take these matters very seriously and we will review your report as quickly as possible. However, please understand that we may not be able to provide a definitive answer about the authenticity of an individual product, especially if it was not purchased from a 3M authorized reseller.

If you are unsure about the legitimacy of a particular reseller, have you asked the reseller for proof that it is authorized by 3M and that the goods are authentic? Does the purported documentation appear suspect in any way?


 • โปรดกรอกข้อมูลที่ร้องขอด้านล่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันเป็นช่องที่กรอกข้อมูล
  เมื่อคุณส่งรายงานนี้ คุณจะได้รับอีเมลตอบกลับแจ้งว่า 3M ได้รับรายงานแล้ว เราขอให้คุณตอบกลับอีเมลนั้นและแนบสำเนาใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี สัญญา รูปภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ


  Please complete as much of the information requested below as possible.
  Once you submit this report, you will receive an email notification that 3M has received the report. We request that you reply to that email and attach any copies of invoices, contracts, pictures of product and any other relevant documentation that can help us to investigate the situation.

 • ข้อมูลผู้รายงาน
  Requestor Information

 • ผู้ถูกกล่าวหา/ข้อมูลผู้ขาย
  Alleged Solicitor/Seller Information

  โปรดใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน
  Please provide as much information as possible.

 • รายละเอียดของสินค้าลอกเลียนแบบ
  Counterfeit Product Details

 • โปรดทราบ ข้อมูลที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเอง หรือเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ ของ 3M อาจส่งผลให้เกิดการกระทำหรือการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เราขอให้คุณแจ้งเฉพาะข้อมูลที่ถูกต้องเท่าที่คุณทราบเท่านั้น คุณจะไม่ถูกลงโทษจากการส่งข้อมูลโดยสุจริต แม้ว่าผลการตรวจสอบออกมาจะไม่ถูกต้องก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากคุณจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด อาจส่งผลให้มีการลงโทษทางวินัยหรือการดำเนินคดี


  3M เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ 3M จะรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นอกเหนือจากการเปิดเผยของบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้ว 3M อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์มนี้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือศาล: (i) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่น ๆ (ii) เพื่อให้เป็นไปตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการตรวจจับ ป้องกัน สอบสวนและดำเนินการจัดการการฉ้อโกง การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดสัญญาหรือข้อตกลงของเรา การละเมิดกฎหมาย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ 3M ในทางที่ผิด (iii) เพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของ 3M หรือสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ สิทธิ หรือทรัพย์สินของคุณหรือผู้อื่น หรือ (iv) ภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดการกับการฉ้อโกงและกิจกรรมการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด 19 หาก 3M เลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือศาล 3M จะไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้


  Please be aware that the information you supply about yourself, or any aspect of 3M’s operations may result in actions or decisions that may affect others. We ask you to provide only information that, to the best of your knowledge, is correct. You will not be sanctioned for submitting information in good faith, even if it turns out to be inaccurate. However, if you knowingly provide false or misleading information, it may result in disciplinary or judicial action.


  3M respects your right to privacy. 3M will collect, use, and disclose the personal information you provide in accordance with our Privacy Policy. In addition to the third party disclosures described in our Privacy Policy, 3M may share all personal information you provided in this form with third parties including but not limited to law enforcement agencies, governmental authorities, regulators or courts: (i) to comply with a law, regulation, court order, or other legal process; (ii) to meet our legitimate interest in detecting, preventing, investigating and responding to fraud, intellectual property infringement, violation of our contracts or agreements, violation of law, or other misuse of 3M products or services; (iii) to protect 3M rights or property or yours or others’ health, safety, welfare, rights, or property; or (iv) under similar circumstances to address fraud and counterfeit activity related to the Covid 19 situation. If 3M elects to share personal information with law enforcement agencies, governmental authorities, regulators or courts, 3M will have no control over that personal information.

 • ส่ง

Thank You

Your form was submitted successfully!

Our Apologies...

An error has occurred while submitting. Please try again later...