1. ประเทศไทย
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

3เอ็ม ประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติมของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท 3เอ็ม

เอกสารฉบับนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียด หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท 3เอ็ม เพื่อให้เหมาะสมกับกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย กฎระเบียบด้านการปฏิบัติ และกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของผู้บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กฏหมาย”)

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ของ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท 3เอ็ม อินโนเวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “3เอ็ม” หรือ “เรา”) ด้วยเหตุนี้คำว่า “การประมวลผล” จะหมายความรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การปรับปรุงให้ทันสมัยหรือแก้ไข การนำกลับคืน การปรึกษา การนำมาใช้ การสรุป การจำกัด การลบหรือการทำลายของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคล

  กฎหมายของประเทศไทยได้นิยามความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลว่า “เป็นข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ในลักษณะที่สามารถทำให้ทราบหรือเชื่อมโยงได้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูล ยกเว้นข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิต” ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดย 3เอ็ม หมายความถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อ คำนำหน้า ที่อยู่
  • เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ เลขหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมลแอดเดรส และรหัสผ่านอินเทอร์เน็ต
  • บันทึกการติดต่อสื่อสารกับ 3เอ็ม
  • ผลการตอบแบบสำรวจทางการตลาดและการประกวดซึ่งจัดขึ้นจัดโดย 3เอ็ม หรือในนามของ 3เอ็ม
  • ข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต
  • ภาพหรือวิดีโอที่สามารถระบุตัวบุคคล (รวมถึงจากกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาการความปลอดภัย) ที่ติดตั้งภายในพื้นที่ของ 3เอ็ม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการรักษาความปลอดภัยของ 3เอ็ม
  • ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และสิ่งระบุตัวตนอื่นๆ เมื่อลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ 3เอ็ม
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

  ก. นิยามของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

  ภายใต้กฏหมายของประเทศไทยไทย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคลใดๆ ซึ่งเปิดเผยที่มาของเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ประวัติอาชญากรรม สมาชิกภาพสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (ไบโอเมตริกส์) ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศหรือรสนิยมทางเพศ โดยกฎหมายได้ห้ามการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเหล่านี้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ยกเว้นเฉพาะบางกรณี (เช่น เหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ หรือตามที่กฏหมายกำหนด) ข. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

  3เอ็ม จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง และจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะของการให้ข้อมูลดังกล่าวหรือตามที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น

  ในกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน 3เอ็ม จะชี้แจงเจ้าของข้อมูลว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น รวมทั้งชี้แจงถึงผลลัพธ์ของการปฏิเสธการให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้ความยินยอมหรือไม่

 • การเปิดเผยข้อมูล

  3เอ็ม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีดังต่อไปนี้

  • ตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นที่ได้จัดเก็บข้อมูลนั้นๆ มา หรือ
  • ตามวัตถุประสงค์ที่เป็นเหตุเป็นผลและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ หรือ
  • ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยินยอม หรือ
  • เพื่อการทำการตลาดโดยตรงจาก 3เอ็ม และได้มีการยินยอมแล้ว แต่บุคคลนั้นสามารถเลือกที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดโดยตรงนั้นได้ ซึ่ง 3เอ็มจะให้รายละเอียดการติดต่อในการทำการตลาดโดยตรงใดๆ หรือ
  • ในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมาย
  • ต่อบริษัทแม่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทร่วมกับ 3เอ็ม
  • ในศาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี บริษัทและ/หรือที่ปรึกษาด้านกฏหมาย หน่วยงานจัดเก็บหนี้สิน หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลเครดิต และ/หรือ ผู้ให้เครดิต
  • ต่อหน่วยงานการชำระเงิน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สถาบันทางการเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการเงิน การประเมินหรือยืนยันเครดิต และการอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน
  • หน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแลและบังคับใช้กฏหมาย
  • บุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้รับประกัน ผู้พิจารณารับประกันภัย ผู้สอบบัญชี รวมไปถึงตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูล และ
  • ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้ครอบครองกิจการของธุรกิจใดๆ ของ 3เอ็ม ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท

  3เอ็ม ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่านแล้วตามที่กฏหมายกำหนด รวมทั้ง 3เอ็ม จะไม่ขายหรือให้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งได้จัดเก็บมาจากท่าน หากกรณีที่ 3เอ็ม ต้องประมวลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากไปจากที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 3เอ็ม จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ

 • การเปิดเผยข้อมูลข้ามดินแดน

  ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ 3เอ็ม ได้รับ อาจมีการโอน จัดเก็บ หรือเปิดเผยไปยังผู้รับที่อยู่นอกประเทศ ยกตัวอย่างเช่น 3เอ็ม อาจจะใช้เซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในต่างประเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการประมวลผลจากพนักงาน หรือบุคคลที่สาม ที่กระทำภายนอกประเทศไทย ในประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา หรือในสหภาพยุโรป ซึ่งทำงานให้กับ 3เอ็ม หรืออาจโดยตัวแทนหรือพนักงานของบริษัทแม่ของ 3เอ็ม และบริษัทในเครือ

  3เอ็ม จะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมในสถานการณ์นั้นๆ ก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยต่อผู้ได้รับข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • กรณีข้อมูลรั่วไหล

  หากสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล 3เอ็ม จะดำเนินการตามแผนการตอบสนองต่อกรณีดังกล่าว ในกรณีที่สามารถระบุได้ว่าเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจริง 3เอ็มจะแจ้งต่อผู้กำกับดูแลความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศ และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบให้รับทราบตามที่กฏหมายกำหนด

 • การให้ความยินยอมและข้อจำกัด ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้ว ท่านก็สามารถเลือกที่จะคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านต้องการใช้สิทธิคัดค้าน ปิดกั้นหรือลบความยินยอมของท่าน กรุณาติดต่อ 3เอ็ม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ 3เอ็มอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการตามที่คุณร้องขอได้อย่างเพียงพอ

  กรณีที่ท่านคัดค้าน ปิดกั้น หรือลบความยินยอมของท่าน 3เอ็ม จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนด

  หากท่านต้องการอัพเดท แก้ไขหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ 3เอ็ม ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้