3M Noise Measurement

การวัดเสียงรบกวน

การวัดเสียงรบกวนเป็นพื้นฐานสำหรับโครงการอนุรักษ์การได้ยินทั้งหมด ผลการสำรวจเสียงรบกวนเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจในการลดความเสี่ยงและดำเนินการป้องกัน

เราต้องการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) หรือไม่?

 • 3M Detection Solutions

  หากพนักงานในบริษัทของคุณปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง ให้เริ่มด้วยการทำการสำรวจและการตรวจวัดเสียง

  ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (OSHA) กำหนดให้นายจ้างจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) เมื่อค่าเฉลี่ยระดับความดังเสียงรบกวนตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time Weighted Average) 8 ชั่วโมง มีค่าตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอหรือมากกว่า

  การสำรวจอาจทำแบบง่ายหรือซับซ้อน และอาจดำเนินการโดยคนที่อยู่ในทีมสุขภาพและความปลอดภัยของคุณหรือโดยที่ปรึกษาก็ได้ เครื่องมือวัดเสียงมีหลายประเภทให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของเสียงรบกวนและวัตถุประสงค์ของการตรจวัด

  ตรวจวัดเสียงรบกวนเพื่อใช้ในตอบคำถามสำคัญ
   

  • โครงการอนุรักษ์การได้ยินมีความจำเป็นหรือไม่?
  • สามารถควบคุมระดับเสียงดังได้หรือไม่?
  • เราต้องการป้องกันการสูญเสียได้ยินมากแค่ไหน?

  ข้อบ่งชี้บางประการที่บอกว่าเสียงรบกวนอาจจะเป็นปัญหาในที่ทำงานของคุณ
   

  • พนักงานได้ยินเสียงกริ่งหรือเสียงหึ่ง ๆ ในหูหลังจากสัมผัสกับเสียงที่ดัง
  • เสียงรบกวนนั้นอาจดังมากจนทำให้พนักงานต้องตะโกนเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้ยินในระยะห่างหนึ่งช่วงแขน
  • พนักงานสังเกตว่ามีการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวเมื่อออกจากที่ทำงาน

ประเด็นที่สำคัญ

  • จำเป็นต้องทำโครง การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program) เมื่อใดก็ตามที่มีการสัมผัสกับเสียงรบกวนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time Weighted Average) ของพนักงานมีค่าตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอ ขึ้นไป.
  • การตรวจสอบแบบพื้นที่ เป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์ . 
  • จำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างการรับสัมผัสรายบุคคล (การสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงานแต่ละคน) เมื่อพนักงานมีการเคลื่อนที่อย่างมากและระดับเสียงรบกวนแตกต่างกันมาก.
  • จำเป็นต้องทำการวัดเสียงรบกวนโดยละเอียดด้วย การวิเคราะห์ความถี่ของ เสียงเพื่อการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาการควบคุมเสียงรบกวน.
  • ระดับปฏิบัติการ (Action level)
  • เกณฑ์มาตรฐาน
  • ปริมาณเสียง
  • เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม
  • ค่าอัตราการแลกเปลี่ยนพลังงาน (Exchange rate)
  • การวิเคราะห์ Octave Band
  • ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสที่ยอมรับได้ (Permissible exposure limit)
  • การสำรวจเสียงรบกวน (เสียงรบกวน)
  • เครื่องวัดระดับเสียง (Sound level meter)
  • Threshold level
  • ระดับการรับสัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Time weighted average)
  • การถ่วงน้ำหนัก

เริ่มต้นโดยการสำรวจพื้นที่ที่มีเสียง

 • 3M Detection Solutions

  ขั้นตอนที่ 1. ทำการสำรวจโดยรอบ
  อาจใช้การสำรวจโดยรอบหรือการสำรวจ "ประเมินระดับเสียงเบื้องต้น" เป็นขั้นตอนแรกเพื่อให้ทราบว่าเกิดปัญหาเรื่องเสียงรบกวนที่ใดบ้าง จุดประสงค์ คือ เพื่อระบุว่ามีเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายอยู่ที่ใด หากมีระดับเสียงรบกวน 80 เดซิเบลเอขึ้นไป จำเป็นจะต้องมีการตรวจวัดเสียงเพิ่มเติม

  ขั้นตอนที่ 2. ทำการสำรวจระดับเสียงในบริเวณที่มีเสียงดัง
  การสำรวจระดับเสียงเป็นวิธีการอย่างเป็นระบบในการวัดระดับเสียงของอุปกรณ์หรืองานเฉพาะอย่างในพื้นที่หรือบริเวณที่ใกล้ตัวบุคคลหนึ่ง ประเภทของการสำรวจระดับเสียง ได้แก่
   

  • การสำรวจแบบทั่วไป: จะช่วยผู้ปฏิบัติงานในการประเมินปริมาณเสียงรบกวนในสภาพแวดล้อม, สร้างแผนที่เสียงรบกวนแสดงระดับเสียงในพื้นที่ และพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการตรวจวัดระับเสียงให้ครอบคลุมมากขึ้นหรือไม่ อาจจะใช้ข้อมูลในการสร้างแผนการสุ่มตัวอย่าง หรือก็คือ การประมาณจำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บเพื่อใช้แสดงรายละเอียดระดับเสียงรบกวนต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่หรือรายละเอียดการทำงานได้อย่างถูกต้อง
  • การสำรวจอย่างละเอียด: เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับงานเฉพาะอย่าง พื้นที่เฉพาะ หรืออุปกรณ์เฉพาะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีประโยชน์ในการพิจารณาการสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงาน การกำหนดการป้องกันการได้ยิน และระบุว่าใครอยู่ในหรือนอกโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
  • สำรวจการควบคุมเสียงดัง: มุ่งเน้นไปที่การระบุและการจัดลำดับความสำคัญของตัวเลือกในการลดอันตรายจากเสียงรบกวนโดยใช้มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมหรือมาตรการควบคุมการจัดการ

  ขั้นตอนที่ 3. สร้างแผนการสุ่มตัวอย่างเสียงรบกวน
  ผลจากการสำรวจระดับเสียงพื้นฐานและจากการสังเกตของคุณว่าเสียงรบกวนที่ผันผวนในช่วงระหว่างวันทำงานจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไรในการวางแผนจำนวนการวัดต้องทำเพื่อที่จะประเมินการสัมผัสเสียงรบกวนในแต่ละพื้นที่และแต่ละงานหรือรายละเอียดการทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยทั่วไป จำเป็นต้องใช้ตัวอย่างจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อผลจากการสำรวจพื้นฐานนั้นใกล้เคียงกับค่าขีดจำกัดเสียงที่ยอมให้การสัมผัสได้ในสถานที่ทำงาน (Occupational Exposure Limit) และเมื่อผลจากการสำรวจเสียงรบกวนพบความผันผวนสูง อาจต้องใช้ตัวอย่างจำนวนน้อยลงหากพบว่าระดับเสียงจากการสำรวจต่ำกว่า OEL และระดับเสียงมีความผันผวนน้อยกว่า

  แหล่งข้อมูลที่แนะนำเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสุ่มตัวอย่างสำหรับการสัมผัสกับเสียงในสถานที่ทำงาน: “Quantitative Exposure Data: Interpretation, Decision Making and Statistical Tools” in A Strategy for Assessing and Managing Occupational Exposures, 4th Edition". AIHA Press, 2015. "The Noise Manual, Fifth Edition". AIHA Press 2003

  ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบการสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงาน
  การวัดการสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงานกำหนดให้มีการเฉลี่ยระดับเสียงในช่วงเวลาหนึ่ง การตรวจสอบการสัมผัสเสียงรบกวนมักจะรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจเสียงอย่างละเอียด วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบการสัมผัสเสียงรบกวน คือ เพื่อหาค่าเฉลี่ยของการรับสัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) 8 ชั่วโมงของพนักงาน หรือหาปริมาณเสียงรบกวนสะสมในกะการทำงาน (ปริมาณเสียงรบกวนส่วนบุคคล) นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อวัดว่าเสียงรบกวนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรตามช่วงเวลาของงานที่ทำ


การใช้งานเครื่องมือวัดเสียง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดการสัมผัสเสียงรบกวน

เครื่องมือวัดเสียงควรมีความทนทานและเชื่อถือได้ รวมทั้งต้องมีระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ตรวจจับ วัดค่า ประเมิน และรายงานอันตรายด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound level meters) จะวัดระดับความดันเสียงแบบเรียลไทม์ อย่างน้อยต้องเป็นเครื่องวัดเอนกประสงค์ (ไมโครโฟนประเภทที่ 2) และจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเครื่องมือเฉพาะสำหรับใช้ในการสำรวจเสียงในการสถานที่ทำงาน SLM อาจเป็นแบบทั่วไป หรือมีคุณสมบัติและความสามารถขั้นสูง 

 • วัดและแสดงระดับเสียงแบบเรียลไทม์ ไม่ได้ให้ผลลัพธ์เป็นค่าเฉลี่ยหรือเก็บข้อมูล

 • นอกเหนือไปจากการวัดและการแสดงระดับเสียงแล้ว เครื่องวัดเสียง (SLM) ขั้นสูงยังสามารถให้ค่าเฉลี่ยหรือรวมระดับเสียงตามช่วงเวลาได้ นี่เป็นฟังก์ชั่นที่สำคัญเนื่องจากความเสี่ยงต่อการสูญเสียการได้ยินและค่าขีดจำกัดการสัมผัสเสียงรบกวนนั้นขึ้นอยู่กับระดับเสียงเฉลี่ยที่วัดได้ เครื่องวัดเสียง (SLM) เหล่านี้อาจมีตัวกรองพิเศษสำหรับวัดเสียงดังแบบเฉียบพลัน /เสียงกระแทก หรือ octave band filter เพื่อแบ่งสเปกตรัมเสียงออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กลง

 • เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์พกพาที่พนักงานต้องติดตั้งที่ตัวบุคคลเป็นระยะเวลายาวนานตลอดช่วงกะการทำงาน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสุ่มตัวอย่างเสียง เครื่องมือจะคำนวณค่าเฉลี่ยการรับสัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน, ปริมาณเสียงรบกวน และเมตริกที่สำคัญอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ ข้อบังคับกำหนดให้ใช้การสุ่มตัวอย่างบุคคลที่เป็นตัวแทน เมื่อผู้ปฏิบัติงานย้ายสถานที่บ่อยครั้งหรือเมื่อมีระดับเสียงรบกวนที่แปรปรวน

 • เครื่องวัดเสียงทุกชนิดจำเป็นต้องได้รับการสอบเทียบอยู่เป็นประจำ มีคำแนะนำให้ผู้ผลิตทำการสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของเครื่องมือตรวจวัด ทุกครั้งที่ใช้เครื่องวัดเสียง ควรทำการตรวจสอบเครื่องวัดเสียงนั้นด้วยอุปกรณ์สอบเทียบเครื่องวัดเสียงที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องมือนั้น ๆ ค่าระดับเสียงที่ได้ควรเหมือนกันทั้งในตอนต้นและตอนท้ายของแต่ละช่วงการวัด

 • เครื่องวัดเสียงรบกวนแบ่งตามประเภทหรือระดับ ตามความแม่นยำของไมโครโฟน เครื่องมือเอนกประสงค์ประเภทที่ 2 (Class 2) ได้รับการออกแบบให้มีความแม่นยำถึง +/- 2 เดซิเบล สำหรับการวัดเสียงรบกวนในโครงการอนุรักษ์การได้ยินส่วนใหญ่ เครื่องมือประเภทที่ 2 ถือว่าเพียงพอแล้ว วิศวกรอาจใช้เครื่องมือประเภทที่ 1 ที่มีความแม่นยำกว่าเพื่อทำการสำรวจการควบคุมเสียงรบกวนโดยละเอียด แต่โดยทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นสำหรับการสำรวจระดับเสียงพื้นฐาน

 • มีแอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตมากมายที่สามารถนำไปใช้วัดเสียงได้ แอพลิเคชั่นเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในการสอนพนักงานเกี่ยวกับระดับเสียงในสถานที่ทำงานของคุณ และใช้แสดงให้เห็นว่าระดับเสียงมีความแตกต่างกันอย่างไรตามพื้นที่และงานที่ทำ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในการสำรวจเสียงรบกวนที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เว้นแต่จะใช้ไมโครโฟนประเภทที่ 2 และมีการสอบเทียบเครื่องมือก่อนและหลังการวัดแต่ละครั้ง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ NIOSH online


การตั้งค่าเครื่องมือวัดเสียง

 • 3M Sound Measurement

  ผลของการตรวจวัดระดับเสียงขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการวัดที่ใช้ ในสหรัฐอเมริกา กฎข้อบังคับของ OSHA กำหนดให้ใช้การตั้งค่าบางอย่างเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับอื่น ๆ และองค์กรวิชาชีพบางแห่งแนะนำให้ใช้การตั้งค่ากลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันที่ดียิ่งขึ้น

  A-weighting
  สำหรับการอนุรักษ์การได้ยิน จะใช้การตั้งค่าตัวกรองของเครื่องมือวัดเสียงที่เรียกว่า A-weighting เมื่อวัดเสร็จแล้ว เสียงที่รวมอยู่ในการวัดจะถูกจำกัดให้อยู่ในช่วงความถี่เสียงที่หูของมนุษย์มีความไวมากที่สุดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อการได้ยินจากเสียงรบกวนมากที่สุด

  การตอบสนองช้า
  การอ่านค่าเดซิเบลที่แสดงบนเครื่องวัดระดับเสียงจะเป็นค่าเฉลี่ยของระดับเสียงที่วัดได้ในช่วงเวลาหนึ่ง สำหรับการอนุรักษ์การได้ยิน จะใช้การตั้งค่าแบบการตอบสนองช้าซึ่งหมายความว่าค่าบนหน้าจอ คือ ค่าเฉลี่ย 1 วินาทีที่วัดได้ในขณะที่เครื่องมือนั้นเปิดอยู่

  การตั้งค่าเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (OSHA 1910.95)
   

  • เกณฑ์มาตรฐาน: 90 เดซิเบลเอ
  • Threshold level: 80 เดซิเบลเอ (การอนุรักษ์การได้ยิน) หรือ 90 เดซิเบลเอ (การควบคุมเสียงรบกวน)
  • ค่าขีดจำกัดบน: 115 เดซิเบลเอ

  แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดเสียงรบกวนและวิธีการสุ่มตัวอย่าง:
   


มีสิ่งที่จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

OSHA ไม่ได้ระบุตารางเวลาในการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน แต่จะต้องทำการสำรวจเสียงรบกวนซ้ำ เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ ขั้นตอน หรือเวลาในการสัมผัสซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงาน หลายบริษัทเลือกที่จะทำการสำรวจเป็นระยะ (ปีละครั้งหรือสองปี) เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานที่สัมผัสเสียงรบกวนทั้งหมดจะถูกรวมเข้าในโครงการอนุรักษ์การได้ยินของตน

 • Occupational Noise Exposure
  ข้อกำหนดของ OSHA ในสหรัฐอเมริกา 29 CFR 1910.95 การสัมผัสเสียงรบกวนในสถานที่ทำงาน

  เมื่อการสัมผัสเสียงรบกวนของพนักงานถึงหรือเกินระดับปฏิบัติการ (Action Level) TWA ที่ 85 เดซิเบล:

  • พัฒนาและใช้โปรแกรมตรวจสอบเสียงรบกวน
  • ออกแบบกลยุทธ์การสุ่มตัวอย่างเพื่อกำหนดพนักงานที่จะรวมไว้ในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)
  • ใช้การสุ่มตัวอย่างส่วนบุคคลที่เป็นตัวแทน (การวัดปริมาณเสียงสะสม) เมื่อพนักงานมีการเคลื่อนที่อย่างมาก ระดับเสียงรบกวนมีความแปรปรวน หรือมีเสียงดังแบบฉับพลันที่สำคัญ
  • ตั้งค่าเครื่องวัดเสียงเป็น A-weighting scale และตั้งค่าการตอบสนองเป็น "ช้า" ใช้ไมโครโฟนประเภทที่ 2 (หรือดีกว่านั้น)
  • ให้พนักงาน (หรือตัวแทนของพวกเขา) สังเกตการณ์การตรวจสอบ แจ้งผลลัพธ์จากการตรวจวัดให้พวกเขาทราบ

  อ่าน OSHA 29 CFR 1910.95

 • Permissable Exposure Limit
  รู้ขีดจำกัด

  OSHA และหน่วยงานอื่น ๆ ได้กำหนด ค่าขีดจำกัดการสัมผัสที่ยอมรับได้ (Permissible Exposure Limit) ที่ 90 เดซิเบลเอ ได้มาจากอัตราการแลกเปลี่ยน 5 เดซิเบล สำหรับการคำนวณปริมาณเสียงรบกวน สิ่งนี้เรียกว่า แนวทาง '90 / 5 ' ในการหาปริมาณการสัมผัสเสียงรบกวนรายวัน

  แหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎข้อบังคับด้านเสียงรบกวนและการอนุรักษ์การได้ยินของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

  อ่าน MSHA 30 CFR Part 62

  อ่าน FRA 49 CFR Part 227 & 229


เพิ่มเติมจากข้อมูลพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Noise Exposure Infographic*** (PDF, 167.21 KB)

นายจ้างอาจเลือกนโยบายเชิงรุกเพื่อปกป้องพนักงานที่สัมผัสเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้น แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวัดเสียงรบกวน ได้แก่:

 • 3M Occupational Noise Limits Infographic

  ปรับลดขีดจำกัด
  นายจ้างบางรายได้ใช้ค่าขีดจำกัดการสัมผัสเสียงที่แนะนำ (Recommended Exposure Limit) ของ NIOSH ที่ต่ำกว่า 85 เดซิเบลเอ TWA และอัตราการแลกเปลี่ยน 3 เดซิเบล สำหรับการประมาณปริมาณเสียงรบกวน เวลาการสัมผัสเสียงสูงสุดที่อนุญาตต่อวัน ดังที่แสดงไว้จะสั้นกว่ามากเมื่อมีการใช้วิธีของ NIOSH การวัดการสัมผัสเสียงรบกวนด้วยวิธีนี้อาจทำให้นายจ้างใช้การควบคุมเสียงรบกวนและวิธีการแก้ปัญหาการป้องกันการได้ยินที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อลดการสัมผัสกับเสียงรบกวนของพนักงาน

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทาง 85/3 ในการวัดการสัมผัสเสียงรบกวนและวิธีการวัดเสียงรบกวนที่แนะนำ:
   

  วางแผนล่วงหน้า
  ทำให้ข้อมูลการวัดเสียงรบกวนเป็นปัจจุบันด้วยการสำรวจซ้ำทุก ๆ หนึ่งถึงสองปี ทำการสำรวจเสียงรบกวนซ้ำหลังจากดำเนินการควบคุมทางวิศวกรรม สอบเทียบเครื่องมือสำรวจเสียงรบกวนเป็นประจำทุกปี ดำเนินการตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องมือทั้งก่อนและหลังการวัดแต่ละครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจในความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ

  ทำด้วยความละเอียด
  ดำเนินการเก็บตัวอย่างให้เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดเสียงรบกวนนั้นเป็นตัวแทนของการสัมผัสเสียงของพนักงาน ซึ่งอาจต้องใช้แนวทางการสุ่มตัวอย่างทางสถิติ บันทึกพื้นที่และงานที่มีระดับสัญญาณรบกวนและหรือการสัมผัสที่น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ TWA ตลอดจนค่าที่เท่ากันกับหรือสูงกว่าระดับปฏิบัติการ

  ใช้ผลลัพธ์ของคุณ
  สร้างฐานข้อมูลบันทึกการสำรวจเสียงรบกวนที่สามารถเข้าถึงและดูแลได้ง่ายเมื่อเวลาผ่านไป ทบทวนผลลัพธ์จากการสำรวจเสียงรบกวนเป็นประจำ: ระบุการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงรบกวนหรืองานที่กระตุ้นให้ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

  ดูวิธีใช้
  พิจารณาทำสัญญากับผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงรบกวนเพื่อขอคำแนะนำและคำขอสำรวจโดยละเอียดที่นอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของนายจ้าง ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขเสียงรบกวน


  *Noise Exposure Infographic Copyright 3M 2017. สงวนลิขสิทธิ์


คุณได้พิจารณาแล้วหรือยัง?

 • Noise Exposure Variance
  การสัมผัสเสียงรบกวนมีความแตกต่างกันมากแค่ไหน?
  • งานแต่ละประเภทมีการกำหนดค่ามาตรฐานการรับสัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน(Time Weighted Average)หรือไม่?
  • คุณได้มีการตรวจวัดเสียงในกิจกรรมที่มีเสียงดังเป็นครั้งคราวหรือตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วหรือยัง?
  • นำการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของกะการทำงานมาคิดด้วยหรือไม่?
  • มีการกำหนดไว้ชัดเจนหรือไม่ว่างานใดที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing Conservation Program)?
 • Noise Exposure Reduction
  ดีกว่านี้ได้หรือไม่?
  • สามารถใช้ค่าขีดจำกัดเสียงรบกวนที่ต่ำลงเป็นนโยบายของบริษัทได้หรือไม่?
  • คุณได้ตั้งค่าเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมเพื่อวัดการสัมผัสเสียงดังด้วยพารามิเตอร์หลายตัวหรือไม่?
  • คุณสามารถใช้ผลการตรวจวัดเสียง เพื่อจัดทำโครงการสำหรับการควบคุมเสียงดังได้หรือไม่?
  • เสียงรบกวนมีผลต่อการสื่อสารของพนักงานหรือไม่?
 • Noise Exposure Protection
  ผู้ที่จำเป็นต้องรู้จักเสียงรบกวนมีใครบ้าง?
  • พนักงานทราบเกี่ยวกับการสัมผัสเสียงรบกวนและวิธีการป้องกันตัวเองหรือไม่?
  • ผลการตรวจวัดเสียงดังเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกการทดสอบการได้ยินหรือไม่?
  • มีการติดป้ายแจ้งเตือนพนักงานในบริเวณที่มีเสียงดังหรือไม่?
  • พนักงานทราบหรือไม่ว่ามีการตรวจวัดเสียงดังครั้งต่อไปเมื่อใด?

แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดเสียงดัง

 • หมายเหตุ: ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจากข้อกำหนดของประเทศที่เลือกในปัจจุบัน ข้อกำหนดของประเทศหรือท้องถิ่นอื่น ๆ อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในแต่ละประเทศเสมอ เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การอ่านข้อมูลนี้ไม่ได้รับรองความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แยกจากกันเนื่องจากเนื้อหามักจะมาพร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมและหรือคำชี้แจงเพิ่มเติม จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด