Employee Hearing Conservation Training

ฝึกอบรม

เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังมักจะค่อยๆ เกิดขึ้นและมักมีอาการไม่ชัดเจน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับผลกระทบของการสัมผัสเสียงดังและฝึกอบรมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างเหมาะสม

เราจะฝึกอบรมและกระตุ้นให้พนักงานป้องกันการได้ยินในการทำงานและที่อื่นๆ ได้อย่างไร

 • Hearing Conservation Program

  การฝึกอบรมพนักงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (HCP) แม้แต่ HCP ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีก็ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดัง (NIHL) ได้ หากพนักงานไม่รู้ว่าการสัมผัสเสียงดังมากเกินไปนั้นอาจเป็นอันตรายหรือไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมที่จำเป็นในการลดความเสี่ยง นายจ้างอาจจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันการสูญเสียการได้ยินโดยการยกระดับโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นไม่เพียงแค่องค์ ความรู้ของบุค คลที่เกี่ยวข้อง แต่ยังรวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมด้วย.

  • ความรู้:  การทำความเข้าใจว่าเสียงดังเป็นอันตรายได้อย่างไร และอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินรวมไปถึงการควบคุมเสียงดังสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างไร
  • ทัศนคติ:  ความเชื่อว่าการได้ยินมีความสำคัญอย่างยิ่ง และความต้องการของแต่ละบุคคลที่จะป้องกันการได้ยิน
  • พฤติกรรม:  เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากเสียงดังและฝึกฝนทักษะเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ

  หัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการฝึกอบรมให้ประสบความสำเร็จคือการนำเอาการเรียนรู้เชิงรุกมาใช้ ผู้คนจะเรียนรู้และจดจำข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกระบวนการเรียนรู้ ข้อดีคือโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานมีค่าใช้จ่ายไม่มาก และไม่ใช้เวลานาน ไม่ว่าคุณจะพัฒนาและทำการฝึกอบรมด้วยตัวเองหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการแทน มีเครื่องมือและวิธีการมากมายให้เลือกและพร้อมใช้งานหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานของคุณ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และความพยายามในการทำให้สื่อประกอบน่าสนใจและเกี่ยวข้องกับงานที่ทำในสถานประกอบการ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณได้

ประเด็นที่สำคัญ

  • โปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเพิ่มความสำเร็จให้ HCP ของคุณได้
  • การฝึกอบรมควรมุ่งเน้นความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงาน
  • การเรียนรู้เชิงรุกคือหัวข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
  • ระดับปฏิบัติการ (Action Level)
  • การเรียนรู้เชิงรุก
  • ค่าการลดเสียง (NRR)
  • ค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR)
  • การสัมผัสเสียงที่ได้รับการป้องกัน

ประโยชน์สูงสุดของการจัดให้มีการฝึกอบรมการอนุรักษ์การได้ยินของพนักงานที่ครอบคลุม

 • Top Benefits of Providing Comprehensive Employee Hearing Conservation Training
  1. การใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหมู่พนักงานที่มุ่งมั่นจะป้องกันตนเองจากเสียงดังในที่ทำงานและสถานที่อื่นๆ
  2. พนักงานอาจรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเข้าใจวิธีการวัดการสัมผัสเสียงดังเและขั้นตอนที่นายจ้างดำเนินการเพื่อควบคุมเสียงดัง
  3. อาจเป็นไปได้ที่พนักงานจะตระหนักมากขึ้นถึงสถานการณ์ที่มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินหรือการควบคุมเสียงดังไม่เพียงพอ เมื่อพนักงานเรียนรู้ที่จะระบุสัญญาณเตือนของ NIHL
  4. การบันทึกผลการฝึกอบรมจะช่วยนายจ้างในการแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

เคล็ดลับในการเริ่มต้นการฝึกอบรม

 • พนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดัง TWA ที่ 85 dBA ขึ้นไปต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม แล้วพนักงานคนอื่นๆ ล่ะ? ผู้อยู่ในสถานประกอบการของคุณที่เข้าออกบริเวณที่มีเสียงดังบ่อยๆ อาจจำเป็นต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน แม้ว่าการสัมผัสเสียงดังจะต่ำกว่า 85 dBA ก็ตาม บุคคลเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการฝึกอบรมอย่างแน่นอน นอกจากนั้น ผู้จัดการและพนักงานคนอื่นๆ ที่สัมผัสเสียงดังต่ำกว่าระดับปฏิบัติการ (AL) ก็ได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการป้องกันการได้ยินของตนเองจากงานหรือเมื่อช่วยเหลือพนักงานของตน

 • คุณจะต้องอธิบายให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้คนใน HCP ของคุณเรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมประจำปี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ของคุณประกอบด้วยทักษะเฉพาะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องพัฒนา เช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างเหมาะสม ตลอดจนข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเสียงดังและการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน คุณอาจรู้สึกว่าการพัฒนากิจกรรมการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานนั้นทำได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน

 • มีตัวเลือกในดำเนินการฝึกอบรมพนักงานมากมาย ตั้งแต่กิจกรรมในชั้นเรียนแบบมีผู้สอนดั้งเดิมไปจนถึงโมดูลอีเลิร์นนิงบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว การฝึกอบรมเป็นกลุ่มกับการฝึกอบรมพนักงานเป็นรายบุคคลมักจะมีประสิทธิภาพเท่ากันในแง่ของข้อมูลการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มย่อยอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในแง่ของการเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ๆ

 • คุณจะพบแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมมากมายทางออนไลน์ รวมถึงเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ฟรีซึ่งคุณสามารถผสมผสานเข้ากับโปรแกรมการฝึกอบรมของคุณเองได้ หากคุณมีเวลาและทรัพยากรจำกัด ให้พิจารณาจัดซื้อสื่อประกอบการฝึกอบรมแบบพร้อมใช้งานหรือจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการฝึกอบรมและจัดหาสื่อประกอบ โดยทั่วไปแล้วควรปรับแต่งการฝึกอบรมของคุณให้มากที่สุด ใส่ข้อมูล รูปภาพ และตัวอย่างจากบริษัทของคุณเอง อาจเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะดึงความสนใจของผู้ปฏิบัติงานและทำให้จดจ่อกับการฝึกอบรม เมื่อผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับงานที่ทำและสถานประกอบการของคุณโดยตรง


  เนื่องจากรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน คุณอาจจะต้องมีการส่งมอบข้อมูลโดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ ข้อเขียน วิดีโอ เสียง และประสบการณ์จริง วิธีการหนึ่งที่จะทำให้การฝึกอบรมการอนุรักษ์การได้ยินมีความสำคัญกับคนแต่ละคนคือการสร้างสื่อประกอบที่กระตุ้นให้พนักงานคิดถึงผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นของ NIHL ในระดับส่วนตัว และพนักงานจะได้รับประโยชน์จากการได้ยินที่เป็นปกติดีอย่างไร


  สื่อประกอบการฝึกอบรมอาจต้องมีการแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมการฝึกอบรม นอกจากนี้คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารประกอบที่คุณใช้นั้นอยู่ในระดับความรู้ที่เหมาะสำหรับพนักงานของคุณ – ไม่ง่ายเกินไปหรือลงลึกเกินไป

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีคือการกำหนดตารางการฝึกอบรมพนักงานในช่วงเวลาและในสถานที่ซึ่งสอดคล้องกับตารางการทำงานและการผลิต และในช่วงเวลาของวันที่พนักงานมีความตั้งใจ ตื่นตัว และมีสมาธิ ผู้ที่เหนื่อยล้า ไม่มีสมาธิ หรือเคร่งเครียดมักไม่ค่อยเรียนรู้แนวคิดหรือพฤติกรรมใหม่ๆ


  สุดท้ายนี้ คุณควรพิจารณาว่าจะทำให้กิจกรรมการฝึกอบรมมีการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นได้อย่างไร อาทิ การใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก เช่น การสาธิต การอภิปราย และเกม

 • วัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตอนที่คุณพัฒนาการฝึกอบรมนั้นสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ในระหว่างหรือหลังจากชั่วโมงการฝึกอบรมได้ การฝึกอบรมสามารถวัดผลได้โดยใช้เพียงปากกากับกระดาษแบบสอบถามหรือแบบสำรวจทางอีเมลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หากต้องการวัดผลของสิ่งที่ผู้คนกำลังเรียนรู้โดยทันที ให้พิจารณาใช้ระบบการสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ระหว่างกิจกรรมการฝึกอบรม


  นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ในเรื่องผลกระทบของเสียงดังที่เป็นอันตรายต่อการได้ยินและวิธีการป้องกันตนเองจากเสียงดังแล้ว อย่าลืมวัดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ด้านทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานของคุณด้วย วิธีการโดยตรงที่สุดวิธีหนึ่งในการวัดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมคือการทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเป็นรายบุคคล ค่าการลดเสียงส่วนบุคคล (PAR) ที่ได้รับจากผู้ใช้อุปกรณ์ลดเสียงนั้นสามารถวัดได้อย่างรวดเร็วก่อนแลหลังการฝึกอบรม โดยใช้ระบบประเมินค่าการลดเสียงภาคสนาม (FAES) เช่น เครื่องวัดความกระชับในการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง 3M™ E-A-Rfit™ Dual Ear Validation System การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่มี PAR ต่ำในตอนแรกสามารถปรับปรุง PAR (10-13 dB) ให้ดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญทันที หลังจากได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ปลั๊กอุดหูและครอบหูลดเสียงอย่างเหมาะสม (Smith et al, 2014)

 • เอกสารอ้างอิง

  Smith, P S, Monaco, B A, Lusk, S L (2014). ทัศนคติต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินและผลกระทบของการฟื้นฟูต่อผลการทดสอบความกระชับ. Workplace Health & Safety, 62 (12), 491-499.


จำเป็นต้องมีอะไรบ้าง

 • Hearing Conservation Training Program
  โปรแกรมการฝึกอบรมและวิธีการ

  นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีแก่พนักงานแต่ละคนที่สัมผัสเสียงดังตั้งแต่ 85 dBA ขึ้นไป ซึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ (AL) ของ OSHA สำหรับการอนุรักษ์การได้ยิน นายจ้างต้องแน่ใจว่าพนักงานแต่ละคนมีส่วนร่วม

  OSHA ไม่ได้ระบุวิธีการฝึกอบรมไว้ นายจ้างอาจเลือกวิธีการใดก็ตามที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับพนักงานของตน

 • Hearing Conservation Training Topics
  หัวข้อการฝึกอบรม

  โปรแกรมการฝึกอบรมต้องแจ้งให้พนักงานแต่ละคนทราบเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้:

  • ผลกระทบของเสียงต่อการได้ยินและ
  • วัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน ข้อดี ข้อเสีย และการลดทอนประเภทต่างๆ และ
  • คำแนะนำในการเลือก การสวมใส่ การใช้งาน และการดูแล HPD และ
  • วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินและคำอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ

ทำอย่างไรเพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • Interactive Hearing Conservation Training
  สร้างการโต้ตอบสองทาง!

  การอ่านหรือฟังคำบรรยายโดยไม่มีส่วนร่วมนั้นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดสำหรับใครหลายคน กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ 5 นาทีพร้อมการอภิปรายทันทีหลังจากนั้นอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการบรรยาย 20 นาทีหรือเอกสารประกอบคำบรรยาย 5 หน้า การสาธิตเกี่ยวกับการฟัง เช่น การจำลองการสูญเสียการได้ยินและอาการหูอื้อ หรือการฟังบทสนทนาเมื่อมีเสียงรบกวนสามารถดึงความสนใจพนักงานได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นของชั่วโมงการฝึกอบรมได้

 • Relevant Hearing Conservation Training
  สร้างความเชื่อมโยง!

  ผู้คนจะเลิกสนใจทันทีหากรู้สึกว่าหัวข้อนั้นๆ ไม่เกี่ยวข้องกับตนหรือสิ่งที่ตนเองทำ แนวคิดอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชั่วโมงการฝึกอบรมมีความเชื่อมโยงคือขอให้พนักงานนึกถึงเสียงที่ชื่นชอบ และจะรู้สึกอย่างไรหากไม่ได้ยินและเพลิดเพลินกับเสียงนั้นอีกต่อไป การมีส่วนร่วมดังกล่าวทำให้การฝึกอบรมเป็นเรื่องของบุคคลนั้น นอกจากนี้คุณยังอาจขอให้ผู้ปฏิบัติงานงานพิจารณาดูว่าการสูญเสียการได้ยินและอาการหูอื้อจะส่งผลกับความสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนๆ อย่างไร

 • Customize Hearing Conservation Training
  ปรับแต่งให้เหมาะสม!

  คุณจะต้องจัดทำสื่อประกอบการฝึกอบรมเฉพาะบริษัทของคุณและมีรูปภาพจากสถานประกอบการของคุณ คุณควรพิจารณาขอให้พนักงานผู้ที่ได้รับการนับถือจากพนักงานคนอื่นๆ ให้คำรับรองสั้นๆ ว่าอาการหูอื้อหรือการสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไร หรือพวกเขาเรียนรู้ที่จะปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและรักษาสมรรถนะการได้ยินขณะสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินได้อย่างไร

 • Diverse Hearing Conservation Training
  ผสมผสานเข้าด้วยกัน!

  อย่าคาดหวังว่าผลลัพธ์จะออกมาดีหากการฝึกอบรมของคุณน่าเบื่อหรือไม่มีชีวิตชีวา คุณควรหาวิธีที่จะทำให้เป็นเรื่องสนุกหรืออย่างน้อยก็น่าจดจำ การส่งมอบโปรแกรมการฝึกอบรมเดียวกันซ้ำๆ ทุกปีไม่น่าจะดึงดูดความสนใจพนักงานของคุณได้ การเพิ่มเนื้อหาใหม่ที่แตกต่างจะช่วยให้การฝึกอบรมเกิดความเชื่อมโยงและมีความสดใหม่


มากกว่าพื้นฐาน

 • การดำเนินการอบรมระยะสั้นตลอดทั้งปี

  การฝึกอบรมประจำปีไม่จำเป็นต้องดำเนินการจัดอบรมแค่ปีละครั้งเท่านั้น พิจารณาจัดการฝึกอบรมการอนุรักษ์การได้ยินระยะสั้นตลอดทั้งปี ระยะเวลาที่สั้นลงสามารถช่วยให้ข้อมูลที่มีไม่มากจนเกินไปและทำให้คุณสามารถเน้นย้ำหัวข้อต่างๆ ได้หลายครั้ง ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้คนจดจำแนวคิดต่างๆ ได้

 • ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการฝึกอบรม

  การสอนผู้อื่นเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง หากคุณพบว่ามีพนักงานที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเสียงดังและการได้ยินอยู่แล้ว บุคคลเหล่านั้นอาจสร้างหรือแม้แต่สอนหัวข้อต่างๆ อย่างน้อยหนึ่งหัวข้อในชั่วโมงการฝึกอบรม นอกจากนี้ พนักงานอายุน้อยที่มีความคิดสร้างสรรค์อาจสอดแทรกกิจกรรมหรือแนวคิดที่น่าสนใจบางอย่างเข้าไปในโปรแกรมของคุณได้

 • ทดลองแก้ปัญหาเป็นกลุ่มย่อย

  อีกวิธีหนึ่งในการเรียนรู้คือร่วมทำโครงการกับทีมย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรม กลุ่มพนักงานอาจได้รับมอบหมายภารกิจท้าทายหรือปัญหาที่จะจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ต้องกล่าวถึงในการฝึกอบรมประจำปี เมื่อแต่ละทีมนำเสนอผลการดำเนินการของโครงการ พนักงานคนอื่นๆ ก็เรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีในการทำให้เนื้อหามีความเชื่อมโยงวิธีหนึ่ง

 • รวมถึงสัมผัสเสียงดังนอกเวลาทำงาน

  ความบกพร่องทางการได้ยินจากการสัมผัสเสียงดังมากเกินไปไม่ได้จำกัดเฉพาะในชั่วโมงการทำงาน ผู้ที่ทำงานภายใต้เสียงดังมักจะเข้าร่วมในกิจกรรมที่มีเสียงดังนอกเวลางาน ถึงแม้บริษัทไม่จำเป็นต้องสอนพนักงานเกี่ยวกับวิธีปกป้องการได้ยินขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์ ตัดหญ้า หรือฟังเพลง แต่หากมีการสอนก็อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในตอนแรกพนักงานอาจมีความสนใจโดยส่วนตัวในกิจกรรมเหล่านี้มากกว่า ดังนั้นคุณสามารถดึงความสนใจของพนักงานได้ง่ายขึ้นโดยรวมเอากิจกกรมเหล่านี้ไว้ในการฝึกอบรม นอกจากนี้พฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้เพื่อป้องกันตัวเองนอกเวลางานอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องถึงวันทำงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การป้องกันการได้ยิน


คุณได้พิจารณาแล้วหรือยัง

  • ขอให้พนักงานเสนอแนวคิดสำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมที่น่าสนใจและดึงดูดใจ
  • สร้างคลังข้อมูลของกิจกรรมและสื่อประกอบการฝึกอบรมที่ใช้ได้ดีในอดีต
  • จัดทำวิดีโอสั้นๆ ของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินประจำเดือนแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้พนักงานรู้จักข้อดีของตัวเลือกอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี
  • ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการจำลองการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่เหมาะสม และวิธีที่สามารถส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างถูกต้องแก่หัวหน้างานและผู้จัดการในสถานประกอบการของคุณ
  • เสนอรางวัลจูงใจแก่พนักงานที่สวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินอย่างถูกต้องอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเพื่อนร่วมงาน
  • สนับสนุนกิจกรรม 'การดูแลสุขภาพหู' พร้อมการสาธิตอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินสำหรับเสียงรบกวนและเสียงดนตรีเมื่ออยู่นอกเวลางาน
  • สร้างโปสเตอร์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินที่มีพนักงานในสถานประกอบการของคุณ
  • ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานนำอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินกลับบ้านเพื่อใช้ในวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงเย็น

แหล่งข้อมูลสำหรับการฝึกอบรมการอนุรักษ์การได้ยินของพนักงาน

 • หมายเหตุสำคัญ: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อกำหนดของประเทศที่เลือกในปัจจุบัน ข้อกำหนดของประเทศหรือในพื้นที่อื่นๆ อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่เสมอ เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง การอ่านข้อมูลนี้ไม่ได้รับรองความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะแยกส่วน เนื่องจากเนื้อหามักประกอบไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือขยายความ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด