เทปตีเส้นเพื่อไว้ใช้เว้นระยะห่างทางสังคม

กลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมระดับอุตสาหกรรมสำหรับ: ระบบไฟฟ้า

ขอรับการทดลองและสาธิตสินค้า

การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมงานไฟฟ้า

การทำให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั่วทั้งอาคารคือสิ่งสำคัญ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมด้านไฟฟ้า คุณทราบดีว่าอุปกรณ์ที่ไร้ประสิทธิภาพและบกพร่องเป็นสาเหตุให้ต้องหยุดทำงานโดยไม่จำเป็นได้อย่างไร พูดคุยกับ 3M เพื่อช่วยให้ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณทำงานต่อไปได้ เรามีอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้คุณต่อ ประกบ หุ้มฉนวน และปิดผนึกงานเชื่อมต่อทางไฟฟ้า


3M มีกลุ่มผลิตภัณฑ์แรงดันต่ำและกลางที่จะช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วและถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อมีกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมงานด้านไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ของ 3M นั่นแสดงว่าคุณพร้อมรับมือกับงานทุกรูปแบบแล้ว

กราฟฟิค Blue Trifecta
จุดเชื่อมต่อสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าต่ำ ฉนวน และการระบุข้อมูล 
 • การใช้งานเทป Super 33+ vinyl electrical ปิดทับบน mastic sealing

  หุ้มฉนวนและป้ องกันสายไฟฟ้า

  Scotch® Super 33+™ Vinyl Electrical Tape เทปสายไฟไวนิ ล

  เทปเกรดพรีเมียม เป็ นฉนวนไฟฟ้าสำ หรับสายไฟและสายเคเบิล ทุกรูปแบบที่ รองรับการทำ งานถึง 600 โวลต์

  • หนา 7 มม.
  • ทนต่อรังสี UV การฉีกขาด ความชื ้น ตัวทำ ละลาย เป็ นต้น
  • หน่วงการติดไฟ
  • ชวงอุ ณหภู มิ ่ : 0 ถึ ง 221 °F (-18 ถึ ง 105 °C)
 • การใช้ Scotch® Rubber splicing Tape 23

  การประกบสายเคเบิลและสายไฟ

  Scotch® Rubber splicing Tape 23 เทปต่อประกบยาง

  Scotch® Rubber Splicing Tape 23 เทปพันไฟฟ้ าแรงสู ง เป็ นเทปยางละลาย ที่ ปรับให้เข้ารู ปได้ดี มีส่วนผสม EPR ที่ ผสาน ตัวได้เอง รองรับแรงดันไฟฟ้ าสู ง

  • ต่อประกบและต่อขั้วสายเคเบิลที่ รองรับอุ ณหภู มิกระแสเกิน ฉุ กเฉินได้สู งถึง 266°F (130°C)
  • เทปที่ ผสานตัวได้เอง
  • ต่อประกบสายเคเบิลได้สู งถึง 69,000 โวลต์
 • การใช้งาน Performance Plus connectors/DB direct bury/314/MGC connectors

  เชอมต่อสายไฟแรงดันไฟฟ้าตา

  Performance Plus connectors/DB direct bury/314/MGC connectors ตัวเชื่ อมต่อสายไฟ

  ตัวเชื อมต่อหนึ่ งตัวที่ ทำ งานได้เหมือนกับตัวเชื่ อมต่อแรง ดันไฟฟ้ าต่ำ แบบเดิมสองตัว

  • ยึดเกาะแน่นเพื่ อการเชื่ อมต่อที่ แน่นหนาและไว้ใจได้
  • การขยายตัวแบบสปริ งยืดหยุ่ นเพื่ อขนาดสายไฟที่ หลากหลายและใช้ซ้ำ ได้
 • การใช้งาน Scotch® Vinyl Color Coding Electrical Tape 35

  การระบุเฟสและสายเคเบิล

  Scotch® Vinyl Color Coding Electrical Tape 35 เทปพันสาย ไฟระบุ สี

  เทปพันสายไฟเกรดพรีเมี ยม หนา 7 มม. ระบุ ด้วยสี ใช้เป็ น
  ฉนวนไฟฟ้ ารองรับแรงดันได้สู งถึ ง 600 โวลต์

  • ใชในการระบุเฟสและระบุสี
  • ทนต่อรังสี UV, การฉีกขาด ความชื้น ด่าง ตัวทำ ละลาย และกรด
  • หน่วงการติดไฟ
  • ชวงอุณหภูมิ่ : 14 ถึง 221 °F (-10 ถึง 105 °C)
 • การใช้งาน 3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420 Series

  สายไฟงานเชือมต่อด่วน

  3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420 Series ฉนวนตัว เชื่ อมต่อหดตัวแบบ เย็น

  3M Cold Shrink Connector Insulators 8420 Series ฉนวน
  ตัวเชื ่อมต่อหดตัวแบบเย็น เป็ นปลอกหุ้มยางแบบปลายเปิ ด มี แกนกลางที่ แกะออกได้ แกะแกนกลางออกได้เมื่ อปลอกหุ้มอยู่ใน ตำ แหน่งติดตังเหนือตัวเช ้ ื่อมต่อแบบอินไลน์แล้ว

  • ฉนวนไฟฟ้าหลักสำหรับไดอิเล็กทริกแบบแข็งทังหมด ้(ยางและพลาสติก)
  • สายไฟและสายเคเบิลต่อประกบหุ้มฉนวนรองรับแรงดันไฟฟ้าได้สูง ถึง 1000 โวลต
กราฟฟิค Blue Trifecta
การต่อและปกป้ องสายเคเบิล
 • การใช้งาน Scotch® Vinyl Mastic Tapes 2200 and 2210

  ปกป้ องสายเคเบิลจากการกัดกร่อน

  Scotch® Vinyl Mastic Tapes 2200 and 2210 

  เทปไวนิล แมสติก เทปแผ่นรอง PVC เกรดพรีเมียม หนา 10 มม. ทนทานต่อ ทุกสภาพอากาศ

  • กาวยางไวต่อแรงกด เพื่ อให้แรงยึดที่ ยอดเยียมและ ่ มีการ ยึดติดที่ ดี
  • ปกป้ องระบบงานท่อโลหะจากการกัดกร่อน
  • ทนต่อชวงอุณหภูมิตั ่ งแต่ ้ -55 ถึง 176 °F (-48 ถึง 80 °C)
 • การใช้งาน Scotch® Rubber Mastic Tape 2228

  การต่อคืนสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าตาและปาน

  Scotch® Rubber Mastic Tape 2228 เทปยางแมสติก

  เทปยางฉนวนไฟฟ้า เกรดพรีเมียม หนา 65 มม. ปรับให้ เข้ารูปได้ดี ผสานตัวได้เอง (EPR)

  • ใชเป็ นหุ้มฉนวน แผ่นรอง และทนต่อความช ้ ื้น และเป็ น แผ่นรองกันสันสำ ่ หรับมอเตอร์ รองรับการใชงานแรง ้ ดันไฟฟ้าสูงถึง 1000 โวลต์
 • การใช้งาน 3M™ Scotchlok™ IDC Connectors 567

  ต่อสายไฟโดยไม่ต้องปอกเปลือกหุ้ม

  3M™ Scotchlok™ IDC Connectors 567 ตัวเชื่ อมต่อ IDC

  3M™ Scotchlok™ Insulation Displacement Connector
  567 ตัวเชื่ อมต่อหุ้มฉนวนแบบไม่หลุดเลื่ อน สำ หรับงานเชื ่อมสาย ไฟแบบแท็บสายเข้ากับสายไฟที่ มีไฟฟ้าไหลผ่านและเป็ นฉนวนตัว เชื่ อมต่อ

  • เหมาะใชเป็ นสายไฟควบคุมวงจร สายไฟติดเพดาน ้ /เครื่ องใช ้สัญญาณ และระบบ PA และยานยนต์/ เรือ/สายไฟ RV
  • หุ้มฉนวนด้วยโพลีโพรพิลีนและปอกเปลือกหุ้มได้เอง
  • รองรับแรงดันไฟฟ้าสูง 600 โวลต์สำ หรับสายไฟในอาคาร และ 1000 โวลต์สำ หรับป้ ายสัญญาณ สายไฟติดตัง และโคมไฟ
 • การใช้งาน 3M™ Scotchlok™ IDC Connectors 314

  เชื่อมต่อสายไฟได้เร็ว ป้ องกันความชื้น เหมาะ กับการใชง้ านกลางแจ้ง

  3M™ Scotchlok™ IDC Connectors 314 ตัวเชื ่อมต่อ IDC

  3M™ Scotchlok™ Insulation Displacement Connector
  314 ตัวเชื ่อมต่อหุ้มฉนวนแบบไม่หลุดเลื่ อน เป็ นการเชื่ อมต่อแบบ คู่และทนต่อความชื ้น ปิ ดผนึกด้วยจารบีจากน้ำ มันแร่

  • ใชงานกลางแจ้ง เช ้ ื่อมต่อสายไฟได้สูงถึง 3 เส้น
  • รองรับแรงดันไฟฟ้าสูง 600 โวลต์สำ หรับสายไฟในอาคาร และ 1000 โวลต์สำ หรับป้ ายสัญญาณ สายไฟติดตัง และโคมไฟ
กราฟฟิค Blue Trifecta
การประกบและต่อขัวส้ ายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลาง (MV)
 • การใช้งาน 3M™ MV Splice

  ต่อประกอบสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้า

  3M™ MV Splice ชุดต่อความยาวสาย

  อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลางเพื่ อใชในการเช ้ ื่อม ต่อได้ทังในร่มและกลางแจ้ง ้

  • ยางซิลิโคนคุณภาพสูงหุ้มฉนวนการประกบพร้อมชวยกระจาย ่ความร้อน
  • ออกแบบเพื่ อควบคุมความเครียด จึงชวยกำ ่ กับการกระจาย ของสนามไฟฟ้า
  • ตรงตามมาตรฐานหรือเกินมาตรฐาน IEC, IEEE
 • การใช้งาน 3M™ MV Terminations

  ต่อขัวส้ ายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลาง

  3M™ MV Terminations ชุดเข้าหัวสายแรงดัน ไฟฟ้าปานกลาง

  อุปกรณ์เสริมสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าปานกลาง ใชในการต่อขั ้ วสาย ้
  ทังในร่มและกลางแจ้ง ้

  • ยางซิลิโคนคุณภาพสูงหุ้มฉนวนการประกบพร้อมชวยกระจาย ่ความร้อน
  • ออกแบบเพื่ อควบคุมความเครียด จึงชวยกำ ่ กับการกระจายของ สนามไฟฟ้า
  • ตรงตามมาตรฐานหรือเกินมาตรฐาน IEC, IEEE
 • การใช้งาน 3M™ Scotchcast™ Resin Splicing 92-NBA Kit Series

  ต่อประกบสายเคเบิลแบบอินไลน์แรงดันไฟฟ้าต่ำ

  3M™ Scotchcast™ Resin Splicing 92-NBA Kit Series ชุดต่อประกบเรซน

  3M™ Scotchcast™ resin joint kits 92-NB Ax
  ชุดข้อต่อเรซิน ออกแบบมาเพื่ อใชกับสายเคเบิลแรง ้ ดันไฟฟ้าต่ำ แบบ 1 แกน ถึง 5 แกน เป็ นการทำ งานร่วม กันระหว่างการหุ้มฉนวนไฟฟ้าและการป้ องกันทางกล ของข้อต่อที่ มีตัวเชื่ อมต่อแรงอัดหรือทางกล

  • ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1000 โวลต์
  • ใชได้ทั ้ งในร่มและกลางแจ้ง ใต้ดินและใต้น้ำ
 • การใช้งาน 3M™ Scotchcast™ Resin Splicing 92-NBB Kit Series

  ต่อประกบสายเคเบิลย่อยแรงดันไฟฟ้าต่ำ

  3M™ Scotchcast™ Resin Splicing 92-NBB Kit Series ชุดต่อประกบเรซน

  3M™ Scotchcast™ resin Y-Branch kits 92-NBB Ax ชุดข้อ ต่อเรซิน ออกแบบมาเพื่ อใชกับสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าต่ำ ้ แบบ 1 แกน ถึง 5 แกน เป็ นการทำ งานร่วมกันระหว่างการหุ้มฉนวนไฟฟ้าและการ ป้ องกันทางกลของข้อต่อที่ มีตัวเชื ่อมต่อแรงอัดหรือทางกล

  • ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1000 โวลต์
  • ใชได้ทั ้ งในร่มและกลางแจ้ง ใต้ดินและใต้น
กราฟฟิค Blue Trifecta
กลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญอื่นๆ 
 • 3M™ Comfort Grip Gloves in use

  ปกป้ องมือของคณ

  3M™ Comfort Grip Gloves ถุงมือ

  ถุงมือใชงานทั ้ วไปได้อย่างคล่องแคล่ว และให้แรงหยิบจับไม่ ่ลื่ นหลุด แม้พื้
  นผิวเปี ยกหรือมัน

  • เหมาะสำ หรับการหยิบจับวัสดุทัวไปและงานประกอบช ่ นส่วน ิ้ ไฟฟ้า
  • ใชงานได้ยาวนาน ทนทาน และซักได
 • 3M™ SecureFit™ H-Series Hard Hat in use

  อุปกรณ์ป้ องกันศีรษะ

  3M™ SecureFit™ H-Series Hard Hat หมวกนิรภัย

  3M™ SecureFit™ H-Series Hard Hats หมวกนิรภัยรุ่น H-Series ใชนวัตกรรมความสบายของ ้ 3M และงานออกแบบ เป็ นแบบมีปี กรอบดังเดิมที ้ ่ผู้คนชื ่นชอบ

  • เซ็นเซอร์ Uvicator™ เปลี่ ยนสีเมื่ อโดนแสง UV เพื่ อแจ้งให้ ทราบว่าถึงเวลาเปลี่ ยนแล้ว
  • SecureFit™ สายรัดออกแบบมาเพื่ อกระจายแรงและเพิม่ ความสบายในการสวมใส่
  • แผ่นรองคิ้ วซับแรง ให้ความสบายและการระบายอากาศที่ ดี
 • การใช้งาน 3M™ SecureFit™ 300 Series Protective Eyewear

  การป้ องกันดวงตา

  3M™ SecureFit™ 300 Series Protective Eyewear แว่นตานิรภัย

  3M™ SercureFit™ Protective Eyewear แว่นตาป้ องกัน
  สวมใส่กระชบและสบาย พร้อมงานออกแบบที ั ่โฉบเฉี่ ยวเพื่ อให้ใช้ ร่วมกับอุปกรณ์ป้ องกันส่วนบุคคลอื่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • น้ำ หนักเบา
  • สะพานจมูกแบบนุ่ม ออกแบบมาเพื่ อให้ใส่ได้กระชบกับใบหน้า ั
  • 3M™ Pressure Diffusion Temple technology เทคโนโลยีกระจายแรงกดที่ ขาแว่น ด้วยโครงแบบสล็อตที่ ชวย่ ปรับแรงดันให้เท่ากันเพื่ อความสบาย ทำ ให้ขาแว่นโค้งและปรับ ขนาดได้เอง
 • การใช้งาน 3M™ E-A-R™Flexible Fit Earplug Uncorded

  อุปกรณ์ป้ องกันการสูญเสยกี ารได้ยิน

  3M™ E-A-R™Flexible Fit Earplug Uncorded ที่อุดหูแบบไร้สาย

  • ก้านที่ แข็งแต่ยืดหยุ่นสำ หรับใส่ด้วยสองมือหรือมือเดียว
  • ก้านโฟมนุ่มเพื่ อการยึดเกาะที่ มันคง ่
  • ปลายโฟมนุ่มไม่ม้วนลงชวยให้ปลายที ่ ่ อุดหูสะอาด
  • เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานที่ สวมถุงมือหรือมือสกปรก
Scotch Super 33 Electrical Tape เทปพันสายไฟขณะนำมาใช้งานจริง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นคำตอบสำหรับทุกงาน
ขอรับการทดลองและสาธิตสินค้า

กำลังมองหากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างงานไฟฟ้าของ 3M ใช่ไหม