อุปกรณ์ป้องกันการตก
การรับประกันผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันการตก 3M

การรับประกันอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก

การรับประกันสินค้า การชดเชยความรับผิดตามที่จำกัดไว้ และการจำกัดความรับผิด

ดาวน์โหลดคำชี้แจงการรับประกัน (PDF, 128 KB)
 • 3M Fall Protection Warranty

  การรับประกัน: การรับประกันนี้จะมีผลแทนที่การรับประกันหรือเงื่อนไขอื่นทั้งหมด ที่เคยได้แจ้งไว้ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยอันเกี่ยวกับความสามารถในการขายได้ หรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานต่างๆโดยเฉพาะ

  อุปกรณ์ของ 3M มีการรับประกันข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตโดยโรงงานและวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ได้มีการติดตั้งหรือมีการใช้งานครั้งแรกโดยเจ้าของเดิม

  การเยียวยาอย่างจำกัด: เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 3M จะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าที่บกพร่องทั้งหมดตามดุลยพินิจของ 3M แต่เพียงผู้เดียว

  3M ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอให้ส่งสินค้าที่มีข้อบกพร่องกลับมายังโรงงานเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป 
  การรับประกันไม่ครอบคลุมไปถึงความเสียหายของอุปกรณ์ที่เกิดจากการสึกหรอ การใช้ผิดวิธี ความเสียหายระหว่างการขนส่ง การไม่บำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ 3M 

  3M จะเป็นผู้ตัดสินแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาสภาพของผลิตภัณฑ์และวิธีการเยียวยา การรับประกันนี้ใช้กับผู้ซื้อดั้งเดิมเท่านั้นและ จะเป็นการรับประกันรูปแบบเดียวที่ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ 

  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ 3M แผนกผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล โทร 02-666-3666 

  การจำกัดความรับผิด: ไม่ว่าในกรณีใด 3M จะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายที่เป็นกรณีพิเศษ หรือความเสียหายจากผลสืบเนื่อง ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีทางกฎหมาย