1. ไทย
  2. ความปลอดภัย
  3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
  4. อุปกรณ์ป้องกันการตก
  5. การสนับสนุน
  6. มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก
อุปกรณ์ป้องกันการตก
Regulations & Standards

มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกและกฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก

ลิงก์สู่มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานของอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตกและกฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันและยับยั้งการตก

นายจ้างทุกคนมีหน้าที่ปกป้องลูกจ้างในที่ทำงานและแจ้งให้พวกเขาทราบถึงระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และมาตรฐานของอุตสาหกรรมและกฏหมายเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล และมาตรฐานที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาปลอดภัยและมีสุขภาพดี ส่วนต่อไปนี้มีลิงก์ไปยังมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

Fall Protection References