Hearing Check

ตรวจสอบ

การสัมผัสเสียงที่เป็นอันตรายเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน การเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงดัง เพื่อหาการเปลี่ยนแปลง จากนั้นดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเสียงดัง มีผลต่อการได้ยินของพนักงานของเราหรือไม่?

 • Audiometric Testing Program

  โครงการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินจะตรวจสอบเกณฑ์การได้ยินของพนักงานและติดตามพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไป มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาการสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเปลี่ยนแปลงในการได้ยินที่อาจส่งสัญญาณถึงภาวะเริ่มต้นของการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงรบกวน (NIHL) การระบุสัญญาณเตือนและอาการได้เร็วพอ จะช่วยให้นายจ้างสามารถจัดการได้ก่อนที่อาการจะแย่ลง ดังนั้น ส่วนหนึ่งของโครงการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน คือ เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ

  โครงการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินขึ้นอยู่กับการตรวจสอบเกณฑ์การได้ยินในลักษณะที่สอดคล้องกันเป็นมาตรฐานโดยใช้บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความสามารถ ห้องทดสอบควรเงียบพอที่จะลดสิ่งรบกวนเพื่อให้ได้เกณฑ์ที่ถูกต้อง การตรวจการได้ยินพื้นฐาน (audiogram) ที่ทำก่อนที่พนักงานสัมผัสเสียงดังที่เป็นอันตรายเป็นครั้งแรก จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับการตรวจการได้ยินตามปกติเป็นประจำในอนาคต โดยทั่วไปจะทำการตรวจเป็นประจำทุกปี โดยผลการตรวจเหล่านี้จะช่วยในการระบุปัญหาต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การได้ยิน

  โครงการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินอาจนำเสนอได้หลายวิธี รวมถึงการตรวจภายในองค์กร, รถบริการเคลื่อนที่ หรือที่คลินิกสุขภาพ อาจดำเนินการโดยนักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์ แต่ส่วนใหญ่มักทำโดยช่างเทคนิคด้านการได้ยินหรือนักอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ทำงานที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง "audiograms ที่มีปัญหา" ใด ๆ จะต้องได้รับการทบทวนโดยนักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์เพื่อช่วยพิจารณาการดำเนินการติดตามผล ตัวอย่าง เช่น ในบางกรณีจำเป็นต้องมีการติดตามผลทางการแพทย์ หากเกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรขึ้น ผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าเกี่ยวข้องกับเสียงรบกวนในงานหรือไม่

  ผลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินสามารถนำไปใช้เป็นรายบุคคลเพื่อสอนพนักงานเกี่ยวกับสถานะสุขภาพการได้ยินของตนเอง นอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์ฐานข้อมูลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินทั้งหมดเพื่อหาแนวโน้มและพัฒนาแผนการจัดการที่เหมาะสมอีกด้วย ผลการตรวจสอบการได้ยินควรกระตุ้นให้เกิดการติดตามผล

ประเด็นที่สำคัญ

  • การตรวจสอบการได้ยินเป็นประจำสามารถช่วยตรวจหาอาการเริ่มต้นของการสัมผัสเสียงที่เป็นอันตรายมากเกินไป
  • การติดตามผลพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงการได้ยินอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถช่วยป้องกันการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงดังอย่างถาวรได้
  • โครงการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่สอดคล้องกัน แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน และบุคลากรที่มีความสามารถ
  • การทบทวนผลการตรวจสอบการได้ยินอย่างรอบคอบจะช่วยในการพิจารณาว่าต้องมีการติดตามผลอะไรบ้างและพิจารณาว่าเสียงในสถานที่ทำงานคือปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือไม่
  • ฐานข้อมูลการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยินแสดงภาพในช่วงเวลาหนึ่งของสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่สัมผัสเสียงรบกวนและอาจใช้เพื่อหาแนวโน้มและพัฒนาแผนการจัดการได้
  • การตรวจสมรรถภาพการได้ยินประจำปี
  • Audiogram
  • นักโสตสัมผัสวิทยา
  • เครื่องสมรรถภาพการได้ยิน
  • Baseline audiogram
  • การปรับปรุงค่าพื้นฐาน
  • Bio-acoustic simulator
  • การสอบเทียบ
  • เดซิเบล
  • ระดับการได้ยิน
  • เกณฑ์การได้ยิน
  • เฮิรตซ์
  • ระดับเสียงรบกวนรอบข้างสูงสุดที่อนุญาต
  • การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากเสียงดัง
  • นักอนุรักษ์การได้ยินในสถานที่ทำงาน
  • การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ถาวร
  • ปัญหาของ audiogram
  • หัวหน้างานมืออาชีพ
  • ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินซ้ำ
  • การเปลี่ยนระดับเกณฑ์ขั้นต่ำมาตรฐาน (Standard Threshold Shift : STS)
  • การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ชั่วคราว (Temporary threshold shift)

วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน

 • Purposes of Audiometric Testing
  • การตรวจสอบการได้ยินผ่านโครงการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสุขภาพของโครงการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน (hearing loss prevention program) เมื่อพนักงานได้รับอนุญาตให้อยู่ในเสียงที่เป็นอันตราย พวกเขาควรได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ จุดประสงค์ของการตรวจการได้ยิน คือ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการได้ยินซึ่งอาจเป็นอาการของการสัมผัสเสียงดังมากเกินไป พนักงานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการได้ยิน แม้ว่าจะทำงานในเสียงที่เป็นอันตรายจะถือว่าได้รับการปกป้องอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การได้ยินจำเป็นต้องมีแผนการจัดการ
  • การตรวจการได้ยินสามารถทำได้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (หรือตัดสิทธิ์) พนักงานจากงานเฉพาะอย่าง หากงานนั้นมีเกณฑ์การได้ยินระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่าง เช่น ในการได้รับใบอนุญาตนักบิน นักบินเครื่องบินหรือคนขับเครื่องบินพาณิชย์ต้องมีการได้ยินที่ดีเพียงพอตามข้อกำหนด
  • สามารถทำการประเมินการได้ยินเพื่อหาสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าการสูญเสียการได้ยินเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่

 • โดยตามกฎข้อบังคับ พนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงรบกวนในระดับปฏิบัติการหรือสูงกว่า (85 เดซิเบลเอ TWA) จะต้องรวมอยู่ในโครงการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งรวมถึงพนักงานที่ต้องสัมผัสเสียงรบกวนทุกวัน ตลอดจนผู้ที่สัมผัสเสียงรบกวนเพียงหนึ่งวันต่อปี นายจ้างอาจเลือกที่จะขยายโครงการเพื่อรวมเอาพนักงานอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม การระบุว่าใครจำเป็นต้องอยู่และใครเป็นตัวเลือกก่อนที่จะเริ่มรอบการตรวจสอบได้ก็จะเป็นประโยชน์ ค้นหาข้อมูลการสัมผัสเสียงรบกวนในบันทึก/รายงานการสำรวจเสียงรบกวน โดยทั่วไป การสำรวจเสียงรบกวนจะช่วยในการระบุว่าพื้นที่ทำ งาน และหรือบุคคลใดอยู่ในระดับหรือสูงกว่าระดับปฏิบัติการ

 • การทราบจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จะรับการทดสอบต่อปี จะช่วยกำหนดวิธีการที่ดีที่สุดในการส่งทดสอบการได้ยิน โดยทั่วไปแล้วปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น คุณภาพ, เวลาที่พนักงานหยุดทำงาน, ความยืดหยุ่น, พื้นที่ว่าง, บุคลากร, การเข้าถึงบันทึกข้อมูล และต้นทุนรวมของโครงการ จะถูนำมาพิจารณาทั้งหมด เป้าหมายคือการสร้างโครงการระยะยาวที่มีเสถียรภาพ มั่นคงและมีความต่อเนื่อง คุณภาพที่ไม่ดี ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงิน แต่ยังรวมถึงเวลาและแรงงานที่สูญเปล่า สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และขวัญกำลังใจ รวมถึงความรับผิดของนายจ้าง

 • การกำหนดเวลาการทดสอบจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่เลือกเพื่อส่งทดสอบ ตัวอย่างเช่น การทดสอบอาจทำตลอดทั้งปี หรือเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ หรือเดือนเดียวกันของทุกปี ข้อควรพิจารณาบางประการสำหรับการกำหนดเวลาคือ: ช่วงเวลาของปี เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของกะการทำงาน และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงานที่จะหยุดทำงาน พนักงานที่ต้องการการทดสอบเป็นค่าพื้นฐาน (Baseline Test) ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังในสถานที่ทำงานเป็นเวลา 14 ชั่วโมง หรือสวมอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเมื่อต้องสัมผัสเสียงก่อนการทดสอบ

  การดำเนินการตรวจสอบการได้ยินยังสร้างโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน อาจจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติม สามารถจัดการตรวจสอบสภาพและความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินเพิ่มเติมได้

 • โดยปกติจะมีการติดตามผลที่ต้องดำเนินการ หลังจากทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ข้อบังคับของ OSHA ระบุว่า "ผลออดิโอแกรมที่มีปัญหา" ทั้งหมดต้องได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์หรือนักโสตสัมผัสวิทยาเป็นอย่างน้อย ซึ่งหมายความว่าควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบบันทึกข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางการได้ยินอย่างชัดเจน สัญญาณของการสูญเสียการได้ยิน หรือผลการทดสอบที่น่าสงสัยเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูเพิ่มเติมหรือไม่และอย่างไร

 • มีการดำเนินการติดตามผลหลายประเภทที่อาจจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับผลทดสอบสมรรถภาพการได้ยินและข้อมูลประวัติทางการแพทย์ที่ได้รับจากผู้ปฏิบัติงาน การติดตามผลบางประเภทเป็นสิ่งจำเป็น และบางประเภทเป็นตัวเลือก โดยทั่วไปแล้วการร่วมมือกับแพทย์หรือนักโสตสัมผัสวิทยาจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกรอบความจำเป็นในการติดตามผลและการฟื้นฟู ตัวอย่างบางส่วนของการดำเนินการติดตามผลคือ: การทดสอบซ้ำและการฝึกอบรมซ้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ได้ทำการวัดค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน (Standard threshold shift : STS) เรียบร้อยแล้ว การทดสอบซ้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ทดสอบไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง การส่งต่อผู้ปฏิบัติงานที่มีสัญญาณของอาการป่วยไปยังแพทย์หรือนักโสตสัมผัสวิทยา การทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน การตรวจสอบอันตรายในสถานที่ทำงาน และการพิจารณาการสูญเสียการได้ยินที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

Audiometric Testing Trifecta

ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

ทบทวนบทเรียนพื้นฐานสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

ข้อกำหนดสำหรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินมีรายละเอียดอยู่ใน OSHA 29 CFR 1910.95 การแก้ไขการอนุรักษ์การได้ยิน ต่อไปนี้เป็นการสรุปข้อกำหนดโดยสังเขป ข้อบังคับเองควรได้รับการพิจารณาในส่วนของถ้อยคำจริงและ/หรือการใช้งานจริง โปรดทราบว่าแผนการดำเนินการตามแบบ OSHA ของรัฐ อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม

 • ใครบ้างที่ต้องรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ใครสามารถดำเนินการทดสอบได้บ้าง

  ใครบ้างที่ต้องรับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

  พนักงานทุกคนซึ่งสัมผัสเสียงดังที่ระดับการเฝ้าระวังของ OSHA (85 dBA TWA) ขึ้นไปต้องเข้าร่วมโครงการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน

  ใครสามารถดำเนินการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินได้บ้าง

  การทดสอบสามารถดำเนินการได้โดยนักโสตสัมผัสวิทยาที่ได้รับใบอนุญาตหรือได้รับการรับรอง โสต ศอ นาสิกแพทย์ (แพทย์หูคอจมูก) หรือแพทย์อื่นๆ หรือโดยนักเทคนิคที่ได้รับการรับรอง การรับรองนักเทคนิคการตรวจสอบโดย Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation (CAOHC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.caohc.org นักเทคนิคที่ไม่ได้รับการรับรองจะต้องสามารถแสดงความเชี่ยวชาญในงานได้ นักเทคนิคที่ดำเนินการทดสอบการได้ยินทุกคนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของนักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์

  • ต้องจัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินแก่พนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยินต้องตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์และการปรับเทียบที่ระบุไว้
  • ต้องดำเนินการทดสอบทุกปีเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OSHA หน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ จะระบุกำหนดการทดสอบที่แตกต่างกัน
  • ระดับเกณฑ์ขั้นต่ำโดยการนำเสียงบริสุทธิ์ผ่านอากาศต้องเกิดขึ้นที่ความถี่ขั้นต่ำดังต่อไปนี้: 500, 1,000, 2000, 3000, 4000, 6000 Hz ทำการทดสอบหูแต่ละข้างแยกกัน ขั้นตอนการค้นหาระดับเกณฑ์ขั้นต่ำต้องเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
  • การทดสอบพื้นฐานต้องดำเนินการหลังจากระยะเวลางดการสัมผัสเสียงดังในสถานที่ทำงาน 14 ชั่วโมงหรือต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
 • การทดสอบพื้นฐาน (Baseline tests)

  ดำเนินการภายใน 6 เดือนหลังจากสัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงานที่ 85 dBA ขึ้นไป เว้นแต่จะใช้รถทดสอบเคลื่อนที่ ในกรณีดังกล่าวอนุญาตให้ดำเนินการได้สูงสุด 12 เดือน อย่างไรก็ตามต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินหากดำเนินการทดสอบหลังจาก 6 เดือนไปแล้ว

  ต้องมีระยะเวลางดการสัมผัสเสียงดังในสถานที่ทำงาน 14 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบพื้นฐาน โดยอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินแทนระยะเวลางดการสัมผัสเสียงดัง 14 ชั่วโมงได้

  ต้องดำเนินการทดสอบประจำปีทุกๆ 12 เดือนหรือเร็วกว่านั้น และอาจดำเนินการได้ตลอดเวลาในระหว่างกะการงาน

  การทดสอบซ้ำ: หากผู้ปฏิบัติงานแสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยของการได้ยิน(STS) ในการทดสอบประจำปีเมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน อาจทำการทดสอบซ้ำภายใน 30 วันหลังจากการทดสอบประจำปี การทดสอบซ้ำจะดำเนินการหรือไม่ก็ได้

 • เสียงรบกวนพื้นหลังของบริเวณที่ดำเนินการทดสอบการได้ยินต้องเป็นไปตามระดับเสียงรบกวนที่กำหนดไว้:

  ระดับความดันเสียง octave-band สูงสุดที่ OSHA* กำหนดสำหรับห้องทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

  • 500 Hz: 40 dB SPL
  • 1000 Hz: 40 dB SPL
  • 2000 Hz: 47 dB SPL
  • 4000 Hz: 57 dB SPL
  • 8000 Hz: 62 dB SPL

  *เสียงที่อนุญาตสำหรับหูที่ครอบด้วย MX-41/AR Cushions


มากกว่าพื้นฐาน

NIOSH (PDF, 6.85 MB)
 • ข้อควรพิจารณาในการทดสอบ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเทคนิคการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยินมีใบรับรองปัจจุบันของ CAOHC (หรือเทียบเท่า)
  • ทดสองที่ความถี่ 8000 Hz เพื่อให้สามารถระบุค่าที่ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินได้ดีขึ้น
  • ลดเสียงพื้นหลังที่รบกวนสมาธิในห้องทดสอบโดยใช้ขีดจำกัดแถบ octave band สูงสุดที่ต่ำกว่า ซึ่งคล้ายกับสภาพแวดล้อมทางคลินิก
  • พิจารณาใช้หูฟังแบบสอด (earphones) เพื่อลดเสียงรบกวนพื้นหลัง เพิ่มสุขอนามัย และลดความจำเป็นในการกลบเสียง
  • ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินแทนระยะเวลางดการสัมผัสเสียงดัง 14 ชั่วโมงก่อนการทดสอบพื้นฐาน
  • วางแผนสำหรับการตรวจออดิโอแกรมประจำปีระหว่างกะการทำงานเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของระดับเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้ยินเนื่องจากการสัมผัสเสียงดังในขณะทำงานได้ดีขึ้น
  • เสนอให้มี "การทำออดิโอแกรมเมื่อออกจากงาน(Exit audiogram)" สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่กำลังจะออกจากโปรแกรมป้องกันการสูญเสียการได้ยิน (HLPP) หรือสิ้นสุดการจ้างงาน
 • กลยุทธ์การฟื้นฟู
  • เน้นการระบุอาการของการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในระยะเริ่มแรก: อย่าใช้การปรับแก้ปัจจัยเรื่องอายุเมื่อพบค่าเฉลี่ยของการได้ยิน (STS) หรือใช้เกณฑ์การวัดอื่น เช่น คำจำกัดความของการเปลี่ยนระดับเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้ยินที่มีนัยสำคัญของ NIOSH
  • ขยายเกณฑ์วิธีการฟื้นฟูโดยการเพิ่มการศึกษาของผู้ปฏิบัติงาน
  • ตรวจสอบค่าการลดเสียงของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินโดยการทดสอบความกระชับของอุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
  • ตรวจสอบและปรับใช้ตัวเลือกการควบคุมเสียงดัง

คุณได้พิจารณาแล้วหรือยัง

คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยตาม OSHA 1910.95

 • หมายเหตุสำคัญ: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากข้อกำหนดของประเทศที่เลือกในปัจจุบัน ข้อกำหนดของประเทศหรือในพื้นที่อื่นๆ อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่เสมอ เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง การอ่านข้อมูลนี้ไม่ได้รับรองความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะแยกส่วน เนื่องจากเนื้อหามักประกอบไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือขยายความ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด