Hearing Check Program

พื้นฐานของการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

การจัดทำโครงการตรวจการได้ยิน (สมรรถภาพการได้ยิน)

กลับไปที่การตรวจการได้ยิน
โมเดลการส่งมอบ

โครงการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินสามารถดำเนินการได้หลายวิธี โดยปกติการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดมักขึ้นอยู่กับการที่รู้ว่าบริษัทของคุณต้องการอะไร และเข้าใจข้อดีและข้อเสียของตัวเลือกโมเดล และการเลือกตัวเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับนายจ้างและพนักงาน

โดยทั่วไปโมเดลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถจำแนกได้เป็น:
 

 • ภายในบริษัท: นายจ้างได้จัดสรรพื้นที่ อุปกรณ์ และบุคลากรมาโดยเฉพาะเพื่อดำเนินการทดสอบการได้ยินภายในสถานที่
 • ผู้ให้บริการแบบเคลื่อนที่: ผู้ให้บริการ third-party จะมายังสถานที่ปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อทำการทดสอบ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในรถเคลื่อนที่หรือรถพ่วง
 • คลินิกการแพทย์/โสตสัมผัสวิทยานอกสถานที่หรือโรงพยาบาล: ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปสถานที่ภายนอกซึ่งให้บริการทดสอบการได้ยิน
 • รูปแบบผสมผสาน: ใช้โมเดลสองแบบขึ้นไปเพื่อดำเนินการทดสอบพื้นฐาน การทดสอบประจำปี และการทดสอบติดตามผล

 

จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่รับการทดสอบประจำปีมักเป็นปัจจัยที่ทำให้โมเดลการส่งมอบได้ผลดีที่สุด

บุคลากร

โครงการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินต้องให้บุคคลที่ได้รับการรับรองทำการตรวจสอบการได้ยิน รวมถึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่านักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์ก็ดี ควบคุมดูแลโครงการและตรวจสอบ "ออดิโอแกรมที่มีปัญหา" คำว่านักเทคนิคการตรวจสอบสมรรถนะการได้ยินหรือนักอนุรักษ์การได้ยินในการประกอบอาชีพ (OHC) จะหมายถึงบุคคลซึ่งเป็นผู้ทำการทดสอบ ทั้งนี้มีการอบรมความรู้และการรับรองสำหรับนักเทคนิคการตรวจสอบสมรรถนะการได้ยินโดย Council for Accreditation in Occupational Hearing Conservation (CAOHC) การสำเร็จหลักสูตรการเรียนและผ่านการทดสอบมาตรฐานจะได้รับหนังสือรับรอง Certified Occupational Hearing Conservationist. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีรับการรับรองที่ www.caohc.org

การควบคุมดูแลโครงการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินอย่างมืออาชีพเป็นสิ่งจำเป็นตามข้อบังคับ และสามารถดำเนินการได้โดยนักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการรับรองโดยสมัครใจสำหรับมืออาชีพโดยผ่าน CAOHC หนังสือรับรองนี้เรียกว่า Professional Supervisor of the Audiometric Monitoring Program® (CPS / A) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.caohc.org เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของหัวหน้างานมืออาชีพและวิธีรับการรับรอง.

นอกจากนี้ข้อบังคับยังอนุญาตให้นักโสตสัมผัสวิทยาหรือแพทย์ดำเนินการตรวจการได้ยิน ดังนั้นการดูแลการทดสอบและการตรวจสอบโครงการอาจดำเนินการโดยบุคคลคนเดียวกันในบางโครงการ

อุปกรณ์

หากคุณจะจัดทำโครงการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินภายในบริษัท จะต้องมีอุปกรณ์หลายๆ ชิ้น รายการอุปกรณ์ทั่วไปประกอบด้วย:


 • เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน: อุปกรณ์ที่ใช้ในวัดความไวของการได้ยินโดยใช้เสียงบริสุทธิ์ที่ความถี่ต่างๆ เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยินจะมีหูฟังที่ต้องปรับเทียบกับเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน เครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยินมีหลายประเภท ได้แก่ ควบคุมแมนวล ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ และควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
 • กล้องส่องตรวจหู: Aแสงสว่างจ้าพร้อมเลนส์ขยายที่ใช้เพื่อดูหูชั้นนอกและแก้วหู การทราบสภาพของช่องหูก่อนทำการทดสอบการได้ยินและเมื่อจะทำการใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินนั้นมีประโยชน์
 • เครื่องจำลองไบโออะคูสติก: อุปกรณ์พิเศษที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน แต่ละวันที่ต้องดำเนินการทดสอบการได้ยิน นักเทคนิคจะวางหูฟังลงบนเครื่องจำลองและทำการตรวจสอบระดับเกณฑ์ขั้นต่ำของการได้ยินอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนระดับเกณฑ์ขั้นต่ำของเครื่องจำลองไบโออะคูสติกอาจบ่งบอกถึงการทำงานผิดปกติของเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน นักเทคนิคมักเรียกอุปกรณ์นี้ว่า "Bio Betty" หรือ "Oscar" ซึ่งเป็นชื่อที่ผู้ผลิตบางรายใช้เรียกเครื่องจำลองเหล่านี้
 • ระบบจัดการฐานข้อมูลสมรรถภาพการได้ยิน: โปรแกรมซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลสมรรถภาพการได้ยินและข้อมูลการอนุรักษ์การได้ยินที่เกี่ยวข้อง การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลสมรรถภาพการได้ยินสามารถช่วยในการเก็บบันทึกข้อมูล การสร้างรายงาน และการวิเคราะห์แนวโน้ม
 • "Problem Audiogram" คืออะไร

  OSHA ระบุว่า "ออดิโอแกรมที่มีปัญหา" ต้องได้รับการตรวจสอบโดยนักโสตสัมผัสวิทยาที่มีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรอง โสตศอนาสิกแพทย์ หรือแพทย์อื่นๆ เอกสารขยายความจาก OSHA (5-9-94) ให้คำอธิบายบางส่วน

  ตามคำอธิบายของ OSHA “ตัวอย่างของออดิโอแกรมปัญหาคือ: ออดิโอแกรมที่แสดงถึงความแตกต่างกันอย่างมากของระดับเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้ยินระหว่างหูทั้งสองข้าง ออดิโอแกรมที่แสดงถึงลักษณะการสูญเสียการได้ยินที่ผิดปกติซึ่งเป็นความผิดปกติของการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังและออดิโอแกรมที่มีระดับเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้ยินซึ่งไม่สามารถทำซ้ำได้.”

  บ่อยครั้งที่หัวหน้างานมืออาชีพจะแนะนำนายจ้างและ/หรือนักเทคนิคการตรวจสอบสมรรถนะการได้ยินเกี่ยวกับการระบุออดิโอแกรมปัญหา

Standard Threshold Shift

ตัวอย่างการคำนวณการเปลี่ยนระดับเกณฑ์ขั้นต่ำมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน

มาตรฐานการรับแสงรบกวนของ OSHA
 • คำว่า ค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน (Standard Threshold Shift : STS) นั้น OSHA กำหนดให้เป็นระดับของการเปลี่ยนแปลงการได้ยินที่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการเพื่อติดตามที่จำเป็น

  ขั้นตอนที่ OSHA กำหนดสำหรับการคำนวณ STS คือ:

  1. เปรียบเทียบการทดสอบพื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานกับการทดสอบปัจจุบัน
  2. ค้นหาความแตกต่างของระดับเกณฑ์ขั้นต่ำของการได้ยินที่ 2000, 3000 และ 4000 Hz
  3. คำนวณการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของระดับเกณฑ์ขั้นต่ำเหล่านี้สำหรับหูแต่ละข้างแยกกัน
  4. STS จะปรากฏขึ้นหากความแตกต่างโดยเฉลี่ยในหูข้างใดข้างหนึ่งเป็น 10 dB ขึ้นไป

  ในการคำนวณ STS นั้น OSHA อนุญาตให้นำส่วนเผื่อการสูญเสียการได้ยินตามวัยมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย โดยให้เหตุผลว่าหากระหว่างการทดสอบพื้นฐานกับการทดสอบประจำปีมีการเปลี่ยนแปลงทางการได้ยินเกิดขึ้น แสดงว่าส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากอายุที่มากขึ้น ค่าการแก้ไขอายุจะระบุไว้ในข้อบังคับและขึ้นอยู่กับอายุและเพศของผู้ปฏิบัติงาน ถึงแม้จะอนุญาตให้มีการแก้ไขอายุได้ แต่การทำเช่นนั้นจะส่งผลให้ระบุการเปลี่ยนแปลงการได้ยินได้ล่าช้า และอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพได้ วิธีการของ OSHA ในการนำค่าการแก้ไขอายุไปใช้จะอธิบายไว้ใน ภาคผนวก F ของข้อบังคับ 1910.95.

 • Abnormal Thresholds

  ระดับเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผิดปกติ

  ระดับเกณฑ์ขั้นต่ำในการได้ยินปกติจะอยู่ในช่วงของระดับการได้ยิน (HL) 0 – 25 dB ระดับเกณฑ์ขั้นต่ำที่มากกว่า 25 dB HL นั้นถือว่าอยู่นอกช่วงปกติและบ่งชี้ว่ามีการสูญเสียการได้ยิน มีรูปแบบทั่วไปของการสูญเสียการได้ยินซึ่งบางครั้งอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน 

  ระดับเกณฑ์ขั้นต่ำที่อยู่นอกช่วงการได้ยินปกติ หรือไม่ตรงกับประเภทการสูญเสียการได้ยินนั้นจะถือว่าผิดปกติ 

  เมื่อระดับเกณฑ์ขั้นต่ำผิดปกติ ต้องให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดการสูญเสียการได้ยินและผู้ปฏิบัติงาน

 • การทดสอบที่ไม่ถูกต้อง

  มีหลายครั้งที่ผลการทดสอบไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อบังคับ หรือไม่ได้แสดงถึงความสามารถในการได้ยินที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน การทดสอบที่ไม่ถูกต้องจะไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อบังคับ และไม่ตรงตามจุดประสงค์เพื่อระบุการสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดังในระยะแรก บางครั้งอาจทำการทดสอบซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ว่าจะเนื่องจากเกณฑ์วิธีการทดสอบที่ไม่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ทำงานผิดพลาด ในบางครั้งอาจต้องส่งต่อผู้ปฏิบัติงานไปยังนักโสตสัมผัสวิทยาเพื่อทำการทดสอบที่ครอบคลุมมากขึ้น

 • การติดตามค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน

  ต้องมีการประเมินผลลัพธ์ของโครงการทดสอบมรรถภาพการได้ยินเพื่อพิจารณาว่าการทดสอบนั้นถูกต้องหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางการได้ยินที่ต้องดำเนินการติดตามผลหรือไม่ OSHA ให้คำนิยามของค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยิน (STS) ในข้อบังคับ 1910.95 ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการได้ยินของค่าเฉลี่ย 10 dB ขึ้นไปเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบปัจจุบันกับการทดสอบประจำปีที่ความถี่ 2000, 3000 และ 4000 Hz ในหูข้างใดข้างหนึ่ง ในการคำนวณ STS จะอนุญาตให้แก้ไขอายุได้ การทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลลัพธ์อาจทำได้ภายใน 30 วันหลังจากการทดสอบประจำปี หากไม่มี STS อีกแล้ว อาจใช้การทดสอบประจำปีแทนการทดสอบซ้ำ 

  OSHA กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งผลลัพธ์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ปฏิบัติงานทราบภายใน 21 วันนับจากที่ตรวจวัด หากมีการระบุ STS เว้นแต่แพทย์จะลงความเห็นว่า STS ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงดังในสถานที่ทำงาน นายจ้างจะต้องมีมาตรการติดตามดังนี้:

  • ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินสำหรับพนักงานทุกคนที่สัมผัสเสียงดังตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ที่ 85 dBA ขึ้นไป ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์ลดเสียงมาก่อน การวัดค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินจะต้องทำโดยการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง, รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และการดูแลรักษา HPD และต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
  • ผู้ปฏิบัติงานที่เคยใช้อุปกรณ์ลดเสียง อาจต้องการการลดเสียงมากขึ้น เพื่อลดการสัมผัสเสียงดังให้เหลือไม่เกิน 85 dB ตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA) ในกรณีนี้จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินแบบอื่นที่มีการประสิทธิภาพในการป้องกันที่มากกว่า ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องการสูญเสียการได้ยินใหม่และฝึกอบรมการใช้งานอีกครั้ง
  • หากจำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมหรือหากมีเหตุให้สงสัยว่าอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ก่อให้เกิดปัญหาทางการแพทย์ ต้องส่งต่อผู้ปฏิบัติงานเพื่อเข้ารับการประเมินทางโสตสัมผัสวิทยาหรือการประเมินทางการแพทย์
  • ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความจำเป็นในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ หากปรากฏว่ามีอาการป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันฯ

แหล่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน

 • หมายเหตุสำคัญ: ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงมาจากข้อกำหนดของประเทศที่เลือกในปัจจุบัน ข้อกำหนดของประเทศหรือในพื้นที่อื่นๆ อาจแตกต่างกัน โปรดศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่เสมอ เว็บไซต์นี้แสดงภาพรวมของข้อมูลทั่วไปและไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง การอ่านข้อมูลนี้ไม่ได้รับรองความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ข้อมูลนี้เป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ และข้อกำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในลักษณะแยกส่วน เนื่องจากเนื้อหามักประกอบไปด้วยข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือขยายความ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด