อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Exp Hero

การประเมินการรับสัมผัส

ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

การประเมินการรับสัมผัสสาร (Exposure Assessment) กับระบบทางเดินหายใจ

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัย คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มาตรการและอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นเช่นนั้น คุณจะต้องทราบประเภทและระดับของสารปนเปื้อนในอากาศในไซต์งานของคุณก่อน กระบวนการประเมินการรับสัมผัสโดยละเอียดที่จัดทำเป็นเอกสารจะช่วยคุณ:
 

 • ระบุความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน
 • จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้คุณสามารถรับมือกับปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดได้ก่อน
 • ตรวจวัดระดับการรับสัมผัสเพื่อดูว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
 • พัฒนาแผนเพื่อควบคุมระดับการรับสัมผัสที่ยอมรับไม่ได้
 • เก็บบันทึกการรับสัมผัสเพื่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล
Exposure

เริ่มต้น

การดำเนินการมักไม่ใช่กระบวนการทีละขั้นตอนง่าย ๆ เสมอไป แต่การแบ่งการประเมินออกเป็นงานย่อย ๆ ทำให้สามารถจัดการได้ดีขึ้น

หนึ่ง

ลักษณะพื้นฐาน

ในขั้นตอนนี้ ให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานของคุณ ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและสารชีวภาพที่มีอยู่ ผู้ปฏิบัติงานและบทบาทหรืองานที่ได้รับมอบหมาย และการควบคุมที่คุณมีอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยของระบบทางเดินหายใจ

เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ผู้ผลิตจัดทำขึ้นเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการตอบคำถามต่อไปนี้ แต่คุณอาจต้องการข้อมูลเชิงลึกลงไปอีกเช่นกัน

  • มีสารเคมีเฉพาะอะไรบ้าง (ไม่ใช่ชื่อทางการค้าหรือชื่อในบริษัท) ที่ตรวจพบในพื้นที่การทำงาน
  • สารปนเปื้อนอยู่ในรูปแบบใด: ก๊าซ, ไอระเหย, ละออง, อนุภาค
  • อะไรคือสัญญาณเตือนของการรับสัมผัส เช่น การระคายเคืองหรือกลิ่น
  • สารเคมีจะมีผลเฉียบพลัน เช่น ผลในระยะสั้นแบบทันทีซึ่งปกติจะเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่ได้รับสัมผัสสารในปริมาณสูงหรือไม่
  • ผู้ปฏิบัติงานจะมีอาการเรื้อรังจากการรับสัมผัสในระดับต่ำเป็นระยะเวลาต่อเนื่องซึ่งมีอาการที่อาจไม่ปรากฏทันทีหรือไม่
  • กิจกรรมการทำงานที่ทำเป็นประจำหรือลักษณะงานอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดสารปนเปื้อนมีอะไรบ้าง
  • การหายใจเป็นหนึ่งในช่องทางที่ผู้ปฏิบัติงานของคุณอาจรับสัมผัสกับสารอันตรายหรือไม่
  • ระดับการรับสัมผัสที่ยอมรับได้อยู่ในระดับใด ศึกษาข้อมูลค่าความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศการทำงานที่อนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐอเมริกา (OSHA) และค่ามาตรฐานของสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (Threshold Limit Values®) ซึ่งกำหนดโดยองค์กร American Conference of Governmental Industrial Hygienists และ ค่าขีดจำกัดระดับสารเคมีในสถานที่ทำงานที่แนะนำของผู้ผลิต

สอง

กลุ่มการรับสัมผัสที่คล้ายกัน

โดยปกติแล้วอาจไม่จำเป็นต้องทำการตรวจวัดระดับการรับสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานทุกคนดังนั้นให้คุณประเมินผู้ปฏิบัติงานคุณโดยใช้การกำหนดกลุ่มความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน (Similar Exposure Group หรือ SEG) ทดแทน หากกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานคล้ายคลึงกันด้วยความถี่เดียวกัน รวมถึงใช้วัตถุดิบและวิธีการที่คล้ายคลึงกันในการทำงาน พวกเขาจะถูกจัดว่าเป็นกลุ่ม SEG เดียวกัน คุณเพียงตรวจวัดระดับการรับสัมผัสของผู้ปฏิบัติงานรายเดียวในกลุ่มนั้นๆ เท่านั้น

สามารถจัดกลุ่ม SEG ได้โดยแบ่งตาม:
 

 • ลักษณะงานและสารปนเปื้อน
 • ลักษณะงาน กระบวนการผลิต และสารปนเปื้อน
 • ลักษณะงาน กระบวนการผลิต การแบ่งประเภทงาน และสารปนเปื้อน
 • ทีมงาน

หากคุณมีข้อมูลการตรวจสอบการรับสัมผัสในอดีต ข้อมูลดังกล่าวก็สามารถช่วยคุณกำหนด SEG ได้เช่นกัน

 • แรงงาน

  แรงงานของคุณได้รับการจัดการอย่างไร แสดงรายการของงาน บุคคลที่ได้รับมอบหมาย วิธีการจัดผู้ปฏิบัติงานของคุณ (ตามทีม แผนก ฯลฯ) และจำนวนคนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงานหรือกลุ่ม


3

การประเมินคุณภาพและการจัดลำดับความสำคัญ

เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานหรือ SEG แล้ว ควรจัดลำดับบุคคลหรือกลุ่มที่มีโอกาสรับสัมผัสสารเคมีไว้ วิธีนี้จะช่วยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ร้ายแรงที่สุด เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบได้ก่อน

การจัดลำดับความสำคัญควรขึ้นอยู่กับการวั ดสองแบบ:


 1. ความเป็นไปได้ของผู้ปฏิบัติงานหรือ SEG ในการรับสัมผัส กับสารเคมีแต่ละชนิดที่มีอยู่ในสถานที่ทำงาน จัดอันดับจาก 1 ถึง 4 โดยที่ 1 หมายถึงการได้รับสัมผัสทั่วไปคาดว่าจะน้อยกว่า 10% ของขีดจำกัดการรับสัมผัสสำหรับสารดังกล่าว และ 4 หมายถึงการรับสัมผัสทั่วไปที่คาดว่าจะมากกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส คุณสามารถตั้งเป้าหมายตาม:

  • ผลการตรวจวัดที่ผ่านมาในที่ทำงานของคุณ
  • ข้อมูลที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
  • การสร้างแบบจำลองการรับสัมผัสโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

 2. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัส สารปนเปื้อนเกินค่าขีดจำกัด ใช้ข้อมูลความเป็นพิษที่เก็บรวบรวมระหว่างการกำหนดลักษณะพื้นฐาน จัดอันดับผลกระทบต่อสุขภาพจาก 1 ถึง 4 โดย 1 หมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยที่สุด และ 4 หมายถึงมีอันตรายถึงชีวิตหรืออาจทำให้เกิดการพิการ
Prior Matrix

4

การตรวจสอบการรับสัมผัส

การตรวจสอบจะช่วยให้คุณสามารถระบุความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีเหตุผลสามประการในการตรวจสอบการรับสัมผัส:
 

 • พื้นฐาน — เพื่อกำหนดระดับสารในปัจจุบันและช่วงของการรับสัมผัส
 • การวินิจฉัย — เพื่อระบุแหล่งที่มาของสารปนเปื้อนโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาวิธีการควบคุม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมหรือการจัดหาหน้ากากกรองอากาศ
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนด — เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎข้อบังคับสำหรับตัวแทนเฉพาะที่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น ข้อบังคับสำหรับแร่ใยหินหรือตะกั่ว

จำนวนตัวอย่างที่จะต้องใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคุณ ควรใช้วิจารณญาณอย่างมืออาชีพในทุกกรณี ร่วมกับ:
 

 • สำหรับการตรวจสอบพื้นฐาน คุณสามารถใช้วิธีการทางสถิติ (โดยทั่วไปคือ 3 ถึง 10 ตัวอย่างสุ่ม) ได้
 • สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ OSHA สำหรับสารปนเปื้อนนั้น
 • OSHA เรียกการตรวจสอบส่วนบุคคลว่า "Gold standard" เพื่อกำหนดระดับการรับสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมโดยแนบรวมกับข้อมูลการตรวจสอบโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานนั้น ระยะเวลาที่คุณต้องติดตามเพื่อเก็บตัวอย่างแต่ละตัวอย่างขึ้นอยู่กับค่าขีดจำกัดระดับสารเคมีในสถานที่ทำงานของสารนั้นและสิ่งที่คุณพยายามทำให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้:
   

  • ตัวอย่างค่าเฉลี่ยระดับสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน (TWA) แบบเต็มกะหรือ 8 ชั่วโมง
  • ตัวอย่างตามชนิดงาน — การเก็บตัวอย่างในช่วงเวลาของงานเฉพาะ (เช่น การบดคอนกรีต)
  • ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีในระยะสั้น (STEL) 15 นาทีหรือตัวอย่างขั้นสูงสุดเพื่อกำหนดระดับการรับสัมผัสสูงสุด

  สามารถเก็บตัวอย่างในสถานที่จริงแล้วนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ หรือในบางกรณีด้วยเครื่องมืออ่านโดยตรงได้ ในกรณีส่วนใหญ่ จะต้องระบุสารปนเปื้อนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจสอบและขั้นตอนการทำงานสำหรับสารเคมีเฉพาะได้

  ห้องปฏิบัติการที่ใช้ควรได้รับการรับรองโดย AIHA (ลิงก์ด้านล่าง) โปรดปรึกษาห้องปฏิบัติการล่วงหน้าสำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างที่ต้องการ ข้อกำหนดในการจัดส่ง ระยะเวลาที่ห้องปฏิบัติการจะส่งผลการตรวจวัดและค่าใช้จ่าย


5

ที่ปรึกษา American Board of Industrial Hygiene (ABIH®)

เกณฑ์ในการประเมินผลการประเมินการรับสัมผัสควรได้รับการกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย/สุขภาพก่อนการตรวจสอบการรับสัมผัส เมื่อคุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ข้อมูลจะต้องได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาว่าการรับสัมผัสนั้นอยู่ในระดับยอมรับได้หรือไม่:
 

 • การรับสัมผัสที่ยอมรับได้ หมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ
 • สำหรับการรับสัมผัสที่ยอมรับได้ คุณจะต้องตัดสินใจว่าจะต้องดำเนินการใดในการจัดการการรับสัมผัสดังกล่าว เช่น การติดตั้งระบบควบคุมทางวิศวกรรมและ/หรือการเลือกใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
 • หากมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ คุณจะต้องทำการประเมินเพิ่มเติมและดำเนินการประเมินใหม่

6

การรายงาน

 • ทุกครั้งที่คุณทำการประเมินการรับสัมผัส ต้องแน่ใจว่าได้บันทึกไว้โดยละเอียดซึ่งรวมถึง:
   

  • สรุปสิ่งที่ได้ทำ
  • วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
  • ผลลัพธ์การกำหนดลักษณะพื้นฐาน: งานหรือกลุ่มงานและคำอธิบายกระบวนการ
  • คำอธิบายของการจัดกลุ่ม SEG
  • เกณฑ์การรับสัมผัสที่เลือก — TLV หรือ PEL — และเหตุผล
  • ตารางผลการประเมินเชิงคุณภาพและการจัดลำดับความสำคัญ
  • ผลกระทบด้านสุขภาพจากการรับสัมผัสกับสารปนเปื้อนเกินค่าขีดจำกัด รวมถึงสำเนาเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี
  • การติดตามและวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้
  • ข้อสรุปที่ได้จากข้อมูล ไม่ว่าระดับจะเป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ก็ตาม

  การเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ:
   

  • การเปลี่ยนแปลงเพื่อควบคุมการรับสัมผัส
  • อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
  • ตารางการตรวจประเมินในอนาคต
  • ข้อมูลอ้างอิงอื่นใดที่ใช้ในระหว่างกระบวนการ

  เช่นเดียวกับทุกส่วนของโครงการความปลอดภัยระบบทางเดินหายใจ การประเมินการรับสัมผัสสารเป็นความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าระดับการรับสัมผัสจะเป็นที่ยอมรับได้ คุณจะต้องประเมินใหม่เป็นระยะ และทำการประเมินในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงาน เปลี่ยนแปลงสารเคมี หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานใหม่


Assessment

ดูขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ


รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา