อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Paddle Hero

โปรแกรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร

ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

กุญแจสู่การเก็บรักษาโครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร

โครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เป็นลายลักษณ์อักษร* เป็นองค์ประกอบหลักในการประกันความปลอดภัยในที่ทำงานของคุณ ขั้นตอนนี้ไม่เพียงแต่ต้องการโดย Occupational Safety and Health Administration (OSHA) เท่านั้น ยังสำคัญกับนายจ้างเนื่องจาก:
 

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OSHA จะใช้เอกสารนี้เพื่อยืนยันว่าทุกส่วนของโครงการของคุณอยู่ในระดับที่กำหนดไว้
 • หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานสามารถอ้างอิงถึงนโยบายและขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ในนั้น เพื่อให้พวกเขาทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้
 • เป็นแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับเก็บบันทึกการฝึกอบรมและการทดสอบที่ผ่านมา เพื่อให้คุณรู้ว่าต้องทำการแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างและเมื่อใด
 • ผู้ไกล่เกลี่ยประกันภัยสามารถเรียกดูได้เมื่อต้องมีการสืบค้นการเรียกร้องค่าเสียหาย

ในฐานะนายจ้าง คุณจะสร้างโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทำให้เป็นปัจจุบันได้อย่างไร

ขั้นแรก อธิบายนโยบายทั่วไปที่สถานที่ทำงานปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของ OSHA โดยรวมถึงความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารไปจนถึงผู้ปฏิบัติงาน จากนั้นให้กำหนดขั้นตอนเฉพาะสำหรับส่วนต่าง ๆ ของโครงการความปลอดภัย ได้แก่:
 

 • การประเมินการรับสัมผัส วิธีการนี้ใช้ในการพิจารณาว่ามีอันตรายใดบ้าง และระดับการรับสัมผัสนี้ยอมรับได้หรือไม่ กล่าวคือต้องใช้อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจหรือไม่
 • การเลือกหน้ากากกรองอากาศ ข้อมูลที่ใช้ในการเลือกหน้ากากกรองอากาศ
 • การประเมินทางการแพทย์ สำเนาการประเมินและแบบสอบถามที่ใช้
 • การทดสอบความแนบสนิทของหน้ากาก คำอธิบายของขั้นตอนที่ใช้ ตลอดจนบันทึกการทดสอบความแนบสนิทของหน้ากากที่ดำเนินการ
 • การฝึกอบรมการใช้หน้ากากกรองอากาศ เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานใหม่และการดำเนินการฝึกอบรมประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด
 • การบำรุงรักษาหน้ากากกรองอากาศ ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการตรวจสภาพและทำความสะอาดหน้ากากกรองอากาศ และระยะเวลาในการเปลี่ยนตลับกรอง
 • การประเมินโครงการ เกณฑ์ที่ใช้ตรวจสอบโครงการอย่างน้อยปีละครั้งและข้อมูลสรุปของสิ่งที่ค้นพบ

ทุกครั้งที่มีการใช้หรือปรับปรุงแก้ไขด้านใดด้านหนึ่งของโครงการ ให้เก็บบันทึกการทดสอบและการประเมินแต่ละครั้งที่จัดทำขึ้น รวมถึงสำเนาของขั้นตอนและข้อมูลที่ใช้ในการกำหนดสิ่งที่จำเป็น

ตรวจสอบโครงการที่เป็นลายลักาณ์อักษรทั้งหมดอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทุกอย่างเป็นปัจจุบัน แล้วจึงเพิ่มบันทึกของการตรวจสอบ

*แม้ว่าจะเรียกว่าโครงการที่ "เป็นลายลักษณ์อักษร" แต่ OSHA ยอมรับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นคุณจึงสามารถสแกนเอกสารและบันทึกโครงการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตราบใดที่ผู้ที่อาจจำเป็นต้องดูสามารถเข้าถึงโครงการได้ตามคำขอ

เอกสารประกอบ

รายการตรวจสอบโครงการที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 • ตรวจ สอบ

  ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เขียนไว้นั้นสมบูรณ์


ดูขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ