ความปลอดภัยบนท้องถนน

การคำนวณต้นทุนเทปสะท้อนแสง

เรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทปสะท้อนแสงเทียบกับผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการชน

  • การรับประกัน

    ไม่มีการรับประกันและคำปฏิเสธข้อเรียกร้อง ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ รายการอุปกรณ์มีให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" 3เอ็ม และตัวแทนจำหน่ายขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายการอุปกรณ์ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันประสิทธิภาพใดๆ การรับประกันโดยนัยของการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดและกรรมสิทธิ์ และข้อตกลงทางการค้า ตลอดจนการกล่าวหาว่าเกิดขึ้นจากการใช้ทางการค้าหรือการตกลง 3เอ็ม และตัวแทนจำหน่ายไม่รับประกันว่ารายการอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างจะปราศจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือการละเลยทั้งหมด และ 3เอ็ม และผู้จัดจำหน่ายไม่รับประกันผลลัพธ์ที่อาจได้รับผ่านการใช้รายการอุปกรณ์ ผู้ใช้รับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความทันสมัย และการใช้รายการอุปกรณ์

  • ความรับผิด

    การจำกัดความรับผิด ในการรับรู้ว่ารายการอุปกรณ์มีการจัดหาให้กับผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 3เอ็ม และผู้จัดจำหน่ายจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นเชิงลงโทษหรือใช้เพื่อลงโทษ หรือการสูญเสียแรงงาน ค่าโสหุ้ย โอกาสทางธุรกิจ ข้อมูล รายรับ กำไร รายได้ หรือการออมของฝ่ายใดก็ตาม รวมถึงบุคคลภายนอก ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือใช้งานในทางที่ผิด หรือการไม่สามารถใช้รายการอุปกรณ์ได้ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการละเมิดการรับประกัน การละเมิดสัญญา ความประมาท เจตนาในการกระทำ ความรับผิดที่เข้มงวดในการละเมิด ความยุติธรรม หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด แม้ว่า 3เอ็ม หรือผู้จัดจำหน่ายจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้ หาก 3เอ็ม ต้องรับผิดสำหรับความเสียหาย โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าความรับผิดสะสมสูงสุดของ 3เอ็ม สำหรับทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับรายการอุปกรณ์จะไม่เกิน $1,000.00

  • คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง

    ซอฟต์แวร์ของ 3เอ็ม ถูกนำมาใช้ในการประมาณการโดยอิงจากอินพุตของผู้ใช้ 3เอ็ม ถือว่าไม่มีความรับผิดต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ และการรวมผลิตภัณฑ์ในรายการอุปกรณ์ไม่ถือเป็นการรับประกันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสำหรับการใช้งานเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการพิจารณาความเพียงพอของรายการอุปกรณ์ และไม่ว่ารายการอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะรวมอยู่ด้วยหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของผู้ใช้ที่บังคับใช้ การใช้รายการอุปกรณ์ไม่ได้สร้างภาระผูกพันในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ 3เอ็ม