อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Medic Hero

การประเมินทางการแพทย์สำหรับโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

การประเมินทางการแพทย์สำหรับการใช้หน้ากากกรองอากาศ

การสวมหน้ากากกรองอากาศอาจเพิ่มภาระให้กับร่างกายได้ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจเสี่ยงต่อสุขภาพหากสวมใส่หน้ากากขณะปฏิบัติงาน ดังนั้น Occupational Safety and Health Administration (OSHA) จึงกำหนดให้มีการประเมินทางการแพทย์ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดจะเข้ารับการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากกรอกอากาศก่อนทำการสวมใส่เพื่อปฏิบัติงาน

หากนายจ้างไม่ได้กำหนดให้จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากกรองอากาศในพื้นที่ทำงาน แต่ผู้ปฏิบัติงานเลือกสวมหน้ากากโดยความสมัครใจ OSHA ก็ยังคงกำหนดให้ต้องทำการประเมินทางการแพทย์ก่อนเริ่มใช้งาน ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือหากเลือกสวมหน้ากากกรองอากาศชนิดใช้แล้วทิ้งโดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม 3M ยังคงแนะนำให้ทำการประเมินทางการแพทย์ในสถานการณ์ดังกล่าวเช่นกัน


มีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง

การประเมินทางการแพทย์เป็นแบบสอบถามที่อยู่ในภาคผนวก C ของมาตรฐานการปกป้องระบบทางเดินหายใจของ OSHA ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องกรอก แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับใบอนุญาต (PLHCP) ต้องตรวจสอบเพื่อประเมินว่า:

 

 • ต้องมีการตรวจติดตามผลกับแพทย์สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
 • ผู้ปฏิบัติงานได้รับอนุญาตให้ใช้หน้ากากกรองอากาศโดยไม่มีข้อจำกัดหรือไม่
 • ผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด นั่นอาจหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถใช้หน้ากากกรองอากาศแรงดันลบในงาน แต่อาจพิจารณาใช้หน้ากากกรองอากาศแรงดันบวกแทน
 • ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หน้ากากกรองอากาศ

 

เพื่อให้การประเมินเสร็จสมบูรณ์ PLHCP จำเป็นต้องทราบประเภทของหน้ากากกรองอากาศที่คุณวางแผนจะใช้ ลักษณะของงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ข้อบังคับของ OSHA กำหนดให้คุณต้องให้เวลาระหว่างชั่วโมงทำงานปกติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบสอบถามนี้โดยผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


ตัวเลือกแบบออนไลน์

การประเมินทางการแพทย์ทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถทำได้โดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ (เว้นแต่จำเป็นต้องมีการติดตามผล) 3M จะให้บริการการประเมินทางการแพทย์ออนไลน์ที่ตรงตามข้อกำหนดของ OSHA การประเมินนี้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในที่ทำงานและดำเนินการได้ตามปกติภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยจะแจ้งผลลัพธ์และจดหมายรับรองอย่างรวดเร็วจาก PLHCP ทางโทรสารหรืออีเมล

การประเมินทางการแพทย์แบบออนไลน์ของ 3M


ข้อกำหนดอื่น ๆ

สารอันตรายบางชนิดมีข้อกำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากการประเมินทางการแพทย์แบบมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานที่สวมหน้ากากกรองอากาศสำหรับการรับสัมผัสกับแร่ใยหินจะต้องกรอกแบบสอบถามเพิ่มเติมต่างหาก รวมทั้งได้รับการทดสอบการทำงานของปอด (PFT) และการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกเป็นระยะ สารอื่น ๆ อาจทำให้มีความจำเป็นในการตรวจ PFT และ/หรือการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกหรือการตรวจร่างกายประจำปีรายบุคคล


ข้อมูลฉบับรวบรัดเกี่ยวกับการประเมินทางการแพทย์สำหรับการใช้หน้ากากกรองอากาศ

การประเมินทางการแพทย์เป็นส่วนสำคัญของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจและสิ่งที่สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสหรัฐฯ(OSHA) กำหนดไว้ นี่คือข้อเท็จจริงบางประการที่คุณควรทราบเกี่ยวกับส่วนนี้ของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ


 • คำถาม: การประเมินทางการแพทย์คืออะไร

  คำตอบ: การประเมินมาตรฐานนี้เป็นแบบสอบถาม ดูแบบสอบถาม OSHA (ลิงก์ด้านล่าง) ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ เว้นแต่ PLHCP จะกำหนดให้ทำเช่นนั้นโดยอิงตามการตอบคำถามบางข้อ การติดตามผลอาจรวมถึงการทดสอบทางการแพทย์ การปรึกษาหรือขั้นตอนการวินิจฉัย

  แบบสอบถามทางการแพทย์มาตรฐาน OSHA

 • คำตอบ: ไม่ นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการประเมินทางการแพทย์เบื้องต้น นอกเหนือไปจากค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการตรวจติดตามผลที่จำเป็น

 • คำตอบ: ก่อนที่ผู้ปฏิบัติงานจะเข้าทำการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากกรองอากาศและนำมาใช้ในงานได้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการรับรองจากแพทย์โดยระบุว่าสามารถสวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจได้

 • คำตอบ: PLHCP ที่ตรวจสอบแบบสอบถามและ/หรือดำเนินการสอบติดตามผลจะให้หนังสือรับรองทางการแพทย์แก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและนายจ้างโดยระบุว่า:

  • อนุมัติให้ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากกรองอากาศหรือไม่
  • ถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีข้อจำกัดหรือไม่
  • จำเป็นต้องมีการสอบติดตามผลหรือไม่

  ทั้งนี้ จดหมายดังกล่าวจะไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นความลับเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน

 • คำตอบ: การใช้งานโดยสมัครใจยังคงต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์ ข้อยกเว้นประการเดียวของ OSHA คือการใช้หน้ากากกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้งโดยสมัครใจ หากนั่นเป็นหน้ากากกรองอากาศประเภทเดียวที่ผู้ปฏิบัติงานของคุณสวมใส่ และเกิดขึ้นโดยความสมัครใจ คุณไม่จำเป็นต้องทำการประเมินทางการแพทย์ (แม้ว่า 3M จะยังแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ทำการประเมินทางการแพทย์)

 • คำตอบ: การสวมหน้ากากกรองอากาศอาจเพิ่มภาระให้กับร่างกายได้ ผู้ปฏิบัติงานที่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อหัวใจหรือปอด อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หากสวมหน้ากากกรองอากาศในการทำงาน แบบสอบถามในการประเมินทางการแพทย์จะช่วยคัดแยกผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่อาจต้องไปพบแพทย์เพื่อระบุว่าความสามารถในการสวมใส่หน้ากากกรองอากาศได้อย่างปลอดภัยขณะทำงานหรือไม่ แบบสอบถามนี้ยังช่วยระบุโรคอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อความสามารถของผู้ปฏิบัติงานในการสวมหน้ากากกรองอากาศ เช่น โรคกลัวที่แคบและไมเกรน

 • คำตอบ: เพื่อประเมินความสามารถในการใช้หน้ากากกรองอากาศของผู้ปฏิบัติงาน PLHCP ต้องให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้หน้ากากกรองอากาศในที่ทำงาน ซึ่งรวมถึง:

  • ประเภทและน้ำหนักของหน้ากากกรองอากาศ
  • ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากกรองอากาศนานเพียงใดและบ่อยแค่ไหน
  • ลักษณะทางกายภาพของงานและปริมาณการทำงานที่เกี่ยวข้อง
  • ชุดหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆที่จะต้องสวมใส่ระหว่างการใช้หน้ากากกรองอากาศ
  • อุณหภูมิและความชื้นสูงสุดในที่ทำงาน
  • สำเนามาตรฐานการปกป้องระบบทางเดินหายใจของ OSHA และโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ
 • คำตอบ: ไม่เห็น นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบคำตอบ และต้องแนะนำผู้ปฏิบัติงานว่าจะต้องส่งแบบสอบถามไปที่ใด พร้อมทั้งระบุชื่อ PLHCP ที่จะตรวจสอบในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานมีคำถาม

 • คำตอบ: มาตรฐานเฉพาะของสาร OSHA บางประเภทจำเป็นต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพื่อติดตามการทำงานของปอด ตัวอย่างเช่น ผู้ปฏิบัติงานที่สวมหน้ากากกรองอากาศสำหรับการรับสัมผัสกับแร่ใยหินต้องกรอกแบบสอบถามทางการแพทย์ที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจถึงสุขภาพทางเดินหายใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ยังต้องกรอก PFT ประจำปีรวมทั้งเอ็กซ์เรย์ทรวงอกเป็นระยะเพื่อติดตามโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน PFT และการเอ็กซ์เรย์ทรวงอกไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินทางการแพทย์มาตรฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่

  แบบสอบถามทางการแพทย์ของผู้ปฏิบัติงานกับแร่ใยหินของ OSHA

 • คำตอบ: หากผู้ปฏิบัติงานเลือกที่จะตรวจกับแพทย์ของตนเองแทน PLHCP ที่บริษัทคุณกำหนด ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินและการทดสอบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง


ดูขั้นตอนถัดไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณ  


รูปแบบพื้นหลังสีส้ม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วย

มีคำถาม? ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการปกป้องระบบทางเดินหายใจของเรา

ถามคำถามของคุณกับเรา