อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
Training Hero

การอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ

ศูนย์อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M

การอบรมเกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศประจำปี

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) กำหนดให้นายจ้างให้การอบรมและทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หน้ากากกรองอากาศในงาน การอบรมประจำปีนี้เปิดโอกาสให้คุณได้อธิบายความสำคัญของอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ และช่วยให้ทุกคนได้ทบทวนหลักสูตรการใช้และดูแลอุปกรณ์อย่างเหมาะสม

 • Woman Mask

  การอบรมประจำปีของคุณต้องประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

  1. ขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  2. อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ
  3. การใช้และข้อจำกัด
  4. การสวมใส่และการปรับตำแหน่ง/สายรัด
  5. การลงมือปฏิบัติ
  6. การตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้
  7. การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา
  8. สัญญาณและอาการแสดงทางการแพทย์
  9. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

ขั้นตอนที่ 1: ขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร

สำรวจขั้นตอนที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คุณต้องมีขั้นตอนการทำงานเฉพาะในสถานที่ทำงานของคุณในโครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เป็นลายลักษณ์อักษร ตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นปัจจุบัน และใช้ข้อมูลในการอบรมประจำปี แผ่นพับของโปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ 3M สามารถช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณมีเอกสารที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดแผ่นพับของโปรแกรมการจัดการอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของ 3M (PDF, 683.6 KB)

ขั้นตอนที่ 2: อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

นี่คือจุดเริ่มต้นของเซสชันการฝึกอบรมของคุณ แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจที่อาจได้รับในระหว่างสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน และอธิบายว่าทำไมหน้ากากกรองอากาศจึงมีความจำเป็น

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช้ในที่ทำงานของคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายของวัสดุเหล่านั้น หากเอกสารของคุณสูญหาย คุณสามารถขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีได้ที่ 3M.com

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย โปรดดูที่มาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OHSA, 29 CFR 1910.1200 หากอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจในที่ทำงานของคุณมีมาตรฐานเฉพาะของสาร (เช่น อันตรายทางชีวภาพหรือกัมมันตภาพรังสี) ให้อ้างอิงมาตรฐานนั้นสำหรับข้อกำหนดการฝึกอบรม

ขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 3M

มาตรฐานการสื่อสารอันตรายของ OSHA

 

ขั้นตอนที่ 3: การใช้งานและข้อจำกัด

อธิบายว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหน้ากากกรองอากาศอเนกประสงค์ หน้ากากกรองอากาศที่คุณจัดหาได้รับเลือกในการป้องกันสารอันตรายเฉพาะประเภทในพื้นที่ทำงานของคุณเท่านั้น ตรวจสอบการใช้งานและข้อจำกัดในคู่มือการใช้งานที่แนบมาพร้อมกับหน้ากากกรองอากาศแต่ละรุ่น รวมถึงผลกระทบจากการสวมใส่หน้ากากกรองอากาศไม่แนบกระชับ ตลอดจนการใช้งานหรือการบำรุงรักษา ฉลากการอนุมัติของ NIOSH จะให้ข้อมูลบางส่วนนี้ด้วย

บอกผู้ปฏิบัติงานว่า พวกเขาต้องออกจากพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงในกรณีที่หน้ากากกรองอากาศทำงานผิดปกติ ยกเว้นเมื่อสวมเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศติดตัว (SCBA) หรือหน้ากากกรองอากาศแบบมีสายส่งผ่านอากาศ

ขั้นตอนที่ 4: การสวมใส่และการปรับตำแหน่ง/สายรัด

อธิบายว่าต้องสวมหน้ากากกรองอากาศอย่างถูกต้องเพื่อให้แนบกับใบหน้าเพื่อให้ได้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีการตรวจสภาพหน้ากากก่อนสวมใส่ทุกครั้ง สอนและสาธิตวิธีการสวมและวิธีปรับหน้ากากกรองอากาศที่สวมใส่อย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ดาวน์โหลดและพิมพ์โปสเตอร์ "สวมอย่างถูกต้อง" และติดไว้ในพื้นที่การทำงานของคุณตลอดทั้งปี

ขั้นตอนที่ 5: การลงมือปฏิบัติ

หลังจากที่คุณได้สาธิตขั้นตอนการสวมใส่และการปรับอย่างเหมาะสมแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายฝึกฝนด้วยตนเองระหว่างการฝึกอบรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้สาธิตและแนะนำไว้

หมายเหตุสำคัญ: ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการประเมินทางการแพทย์ก่อนที่จะสวมหน้ากากกรองอากาศและดำเนินการตรวจสอบความกระชับ นอกจากนี้ OSHA ยังกำหนดให้มีการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากก่อนที่ผู้ใช้จะสวมหน้ากากกรองอากาศที่จำเป็นในการทำงาน

ภาพรวมการประเมินทางการแพทย์

ภาพรวมการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากาก

ขั้นตอนที่ 6: การตรวจสอบความกระชับโดยผู้สวมใส่

เมื่อผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดได้สวมหน้ากากกรองอากาศแล้ว ให้แนะนำวิธีการตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้งาน เพื่อดูว่าสวมหน้ากากกรองอากาศอย่างถูกต้องหรือไม่ อธิบายว่าต้องทำการตรวจสอบความกระชับแบบแรงดันบวกหรือแรงดันลบโดยผู้สวมใส่ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการตรวจสอบความแนบสนิทของหน้ากาก โดยจะต้องดำเนินการทุกครั้งที่สวมหน้ากากกรองอากาศ โดยสามารถดูขั้นตอนการตรวจสอบความกระชับของผู้ใช้ได้บนบรรจุภัณฑ์ของหน้ากากกรองอากาศแต่ละชิ้น

เมื่อผู้สวมใส่ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้เสร็จสิ้นแล้ว ให้สอบถามว่ามีผู้ใดยังรู้สึกว่ามีการรั่วซึมรอบๆ การปิดผนึกของหน้ากากกรองอากาศหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น ผู้สวมใส่ควรทำการทบทวนคำแนะนำในการสวมใส่ ทำการปรับให้พอดี และทำการตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้อีกครั้ง

หากไม่สามารถใส่ให้แนบสนิทได้ ผู้สวมใส่ต้องเลือกหน้ากากกรองอากาศอื่นและทำตามขั้นตอนการตรวจสอบความกระชับโดยผู้ใช้ซ้ำอีกรอบหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 7: การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

พูดคุยเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการเก็บรักษาหน้ากากกรองอากาศ หากผู้ปฏิบัติงานของคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาหน้ากากกรองอากาศแบบใช้ซ้ำได้ ให้อ่านรายละเอียดขั้นตอนการทำความสะอาด, การตรวจสอบ, การเปลี่ยนอะไหล่ และการเก็บรักษาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานหน้ากากกรองอากาศ

หมายเหตุ: สามารถทิ้งหน้ากากกรองอากาศแบบใช้แล้วทิ้งไปได้เลย

ขั้นตอนที่ 8: สัญญาณและอาการแสดงทางการแพทย์

สอนผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักสัญญาณและอาการแสดงทางการแพทย์ที่อาจเป็นข้อจำกัดหรือส่งผลให้ไม่สามารถใช้หน้ากากกรองอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูได้ในแบบสอบถามการประเมินทางการแพทย์สำหรับหน้ากากกรองอากาศของ OSHA 1910.134, ภาคผนวก C

แบบสอบถามการประเมินทางการแพทย์สำหรับหน้ากากกรองอากาศของ OSHA

ขั้นตอนที่ 9: เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านโปรโตคอลการอบรมเกี่ยวกับหน้ากากกรองอากาศแล้ว และสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับการอบรมได้ พวกเขาก็จะมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของ OSHA บันทึกความสำเร็จของการอบรมและการทดสอบความแนบกระชับของหน้ากากสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่สวมหน้ากากกรองอากาศ และเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้ในโครงการปกป้องระบบทางเดินหายใจที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ

แผ่นพับของโครงการการจัดการอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของ 3M จะช่วยให้สามารถเก็บบันทึกได้สะดวกขึ้น (ลิงก์ด้านล่าง)

แผ่นพับของโครงการการจัดการอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจของ 3M (PDF, 683.64 KB)