3M Science of Safety Industry Experience

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม

เราดำเนินการเสาะหาข้อมูลจากอุตสาหกรรมของคุณ และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อดูแลให้แรงงานมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบอยู่เสมอ

ให้ข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

  • วิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความท้าทายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง วิธีนั้นคือการว่าจ้างบุคคลที่ทำงานในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยมากมายมาเข้าร่วมทีมงานของ 3M โดยมีตำแหน่งภายในอุตสาหกรรมของตนเอง ยิ่งไปกว่านี้ เรายังปฏิบัติงานใกล้กับพื้นที่ของคุณด้วย เนื่องจากเรามีสำนักงานอยู่ทั่วโลก

    บุคลากรของเราได้ประสบกับปัญหาท้าทายหลายอย่างที่คุณได้ประสบ เราจึงสามารถนำเอาความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันนี้มาใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้และการฝึกอบรม ไปจนถึงการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) สำหรับคุณ

    เราสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ เนื่องจากเรามีประสบการณ์มากมายและทำงานร่วมกับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมอยู่เป็นประจำ เราสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับเหล่านี้ให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณสามารถปรับใช้ไอเดียต่างๆ เหล่านี้กับโปรแกรมและนโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถปกป้องพนักงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โครงการนี้มีลักษณะอย่างไรสำหรับผู้จัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย

  • เรามีความภูมิใจที่มีทีมที่ใฝ่เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตจริงจากลูกค้าของเราอยู่เสมอ และนำความรู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อช่วยเหลือนายจ้างในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ประสบการณ์นี้มีโอกาสที่จะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถค้นพบวิธีการใหม่ๆ ในการปกป้องสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานได้

    ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้ลูกค้าอู่ต่อเรือสามารถประเมินและควบคุมอันตรายต่อการบาดเจ็บที่ดวงตาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือพิจารณาปัญหาในลักษณะเดียวกันในอุตสาหกรรมรถไฟ เราเชื่อว่าประสบการณ์ในชีวิตจริงของเราจะสามารถช่วยให้ลูกค้าได้รับความรู้และไอเดียเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับปัญหาด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของตน

    ส่วนหนึ่งของวิทยาการความปลอดภัยจะต้องอาศัยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่เราได้เรียนรู้ในอุตสาหกรรมของคุณ ตลอดจนความรู้ที่เราได้รับจากผู้อื่น เพื่อช่วยให้แรงงานของคุณมีความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ลงมือปฏิบัติ

ติดต่อเราและดูข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของ 3M เต็มรูปแบบ